Siyasi Tarih – Liberalizm

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Siyasi Tarih – Liberalizm

 • Liberalizm

  Bilindiği gibi, Orta Çağlarda Rönesans hareketi sanat alanında
  ve Reformasyon hareketi de din alanında insan düşüncesine bir serbesti,
  bir çeşit hürriyet getirme amacını gütmüştür. Rönesans ile birlikte
  sanatkar tabiata daha geniş bir serbestlik ve hürriyet içinde
  bakmaya, ilhamlarını daha geniş sınırlar içinde işlemeye başlamıştır.
  Reformasyon hareketi ise, o zamana kadar egemen din olarak
  katolikliğin sert katı ve hoşgörüsüz din kalıbını kırarak, Tanrı ile insan
  arasındaki münasebetlere bir hürriyet getirmek amacını gütmüştür.
  Bunun sonucu olarak; Protestanlık denen yeni bir din şekli ve
  onun da çeşitli mezhepleri ortaya çıkmıştır. Protestanlık ve onun
  çeşitli mezhepleri, Tanrı-İnsan münasebetlerine, katoliklikten çok
  farklı yeni yeni şekiller getirmiştir.
  Fakat şu var ki, ne sanat alanındaki hürriyet gelişimi ve ne de
  din alanındaki hürriyet gelişimi, insanın toplum içindeki siyasal yaşayışına
  herhangi bir serbestlik veya hürriyet getirmekten çok uzak
  kalmıştır. Sanat ve din alanında insan düşüncesine bir dereceye kadar
  hürriyet gelmiş, lakin hürriyet insanın toplum içindeki siyasal
  durumunu değiştirememiştir. İnsanlar yine, kudretini ve yetkisini
  Tanrıdan aldığını iddia eden, kral, imparator, prens veya hükümdar
  denen bir tek insanın sert, mutlak ve sınırsız otoritesine tabi olarak
  ve onun keyfi idaresi altında yaşamaya devam etmişlerdir.
  Daha açık bir deyişle, toplum içinde kişinin insan olarak hiç bir
  değeri tanınmamıştır.


  İşte 1789 İhtilali iledir ki, toplumların bu siyasal düzeni yıkılmaya
  başlamıştır. Şimdi hükümdarın sınırsız otoritesine karşı, kişinin
  varlığı ve bu varlığın, insan olmak haysiyeti dolayısiyle sahip bulunduğu
  temel hak ve hürriyetler, sınırlayıcı bir unsur olarak çıkıyordu.
  Siyasal düzen, hükümdarın otoritesi ile, kişinin insanca yaşama
  ilkesi arasında kurulan bir dengeye dayandırılmak isteniyordu.
  Fransız İhtilalcileri daha ihtilal kaynaşmalarının ilk aylarında,
  28 Ağustos 1789 da, yayınladıkları “İnsan ve Vatandaş Hakları Demeci”
  ile bu dengeyi açıkca ilan ettiler. Bu demecin esasları şöyle
  idi: İnsanlar hakları bakımından hür ve eşit doğarlar ve öyle kalırlar.
  Bu haklar hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı direnme
  haklarıdır. Her türlü egemenlik esas olarak millettedir. Kanun millet
  egemenliğinin ifadesidir. Her vatandaş hür bir şekilde konuşabilir,
  yazabilir ve yayında bulunabilir. Kamu düzenine dokunmadıkça, kimse
  dini ve siyasi inançlarından dolayı kınanamaz.
  Görülüyor ki bu demeç, insanın insan olmak dolayısiyle, daha
  doğduğu andan itibaren, bir takım temel hak ve hürriyetlere sahip
  bulunduğunu ortaya koyuyor ve hükümdarın otoritesini de bu temel
  hak ve hürriyetlerle sınırlıyordu. Bu, Avrupa’da insanların ilk
  defa gördükleri ve işittikleri bir şeydi. (İnsan ve Vatandaş Hakları
  Demeci’nin ortaya attığı bu hürriyet ilkeleri, daha önce 4 Temmuz 1776
  tarihli Amerikan Bağımsızlık Demeci’nde de ortaya atılmıştı. Fakat, o
  zamanın ulaşım imkanlarının yetersizliği ve iki kıta, arasında geniş bir
  deniz parçasının bulunması dolayısıyle, Amerika’daki bu hürriyetçi hareket
  Avrupaya fazla tesir edememiş, ancak birkaç Avrupalı aydının dikkatini
  çekmiştir. Mamafih, Fransız İhtilali liderlerinin Amerikan Bağımsızlık ,
  Demecinden örnek aldıkları da bir gerçektir.)
  Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu yeni siyasal düzen anlayışına
  Liberalizm veya Hürriyetçilik hareketi denmektedir. Fakat kişinin
  bu temel hak ve hürriyetlerinin gerek hükümdar, gerek insanlar
  tarafından kabul edilmesi yeterli değildi. Bu haklar ve hürriyetler
  bir anayasada açıkça belirtilmedikçe ve yine bu anayasada hükümdarın
  otorite ve yetkilerinin ne şekilde ve nasıl kullanılacağı belirlenmedikçe,
  kişinin siyasal varlığı yeterli bir teminata sahip olamazdı.
  Onun içindir ki, Liberalizm hareketinin en mühim unsuru anayasacılık
  olmuştur. Yani, Liberalizm anayasalı bir hürriyet düzeni
  kurma amacını gütmüştür. Bu anayasalı düzende hükümdar yine
  hükümdar olarak kalmaktadır. Lakin yetkilerinin sınırı ve kullanılma
  şekli bir anayasa ile çizilecektir. Hemen ilave edelim ki, 19’uncu yüzyılın
  Liberalizm hareketleri içinde Cumhuriyetçilik eğilimi çok az görülmüştür.
  Fransa’da meydana gelen bu hürriyetçilik hareketini Avrupa’nın
  diğer mutlak hükümdarlarının hemen kabul etmesi beklenemezdi.
  Çünkü Fransa’da kralın otoritesini yıkan bu hareket, kendilerine de
  bulaşırsa, bunlar da otoritelerinden yoksun kalabilirler ve hatta tahtlarını
  kaybedebilirlerdi. Bu sebeple, Avusturya, Prusya, Rusya ve İngiltere
  gibi büyük devletIerle Avrupa’nın küçük krallıkları daha ilk
  günden itibaren Fransız İhtilaline cephe aldılar ve bu da İhtilal Fransa’sı
  ile bu devletler arasında, 1792’de başlayıp, 1815’e kadar devam
  edecek uzun savaşların patlamasına sebep oldu.
  1792-1815 arasındaki Fransız İhtilali savaşları, Napolyon’un
  elinde, bütün Avrupayı Fransız hegemonyası altına sokmak isteyen
  bir kuvvet emperyalizmi niteliğini kazanmışsa da, şurası da bir gerçektir
  ki, bu savaşlar hürriyet kavramının bütün Avrupaya ve özellikle
  kitlelere yayılmasını da kolaylaştırmıştır. 1815’in Avrupasında,
  siyasal düzen konusundaki insan düşüncesi 25 yıl öncesinden artık
  çok farklıydı.
  Bununla beraber, mutlak hükümdarlar bu önemli değişikliğin
  gerçek mahiyetini anlamamış görünüyorlar. 1815’de Napolyon Fransa’sını
  yenerek Fransa’yı ihtilalden önceki sınırları içine sokan Avrupanın
  büyük devletleri (İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya)
  hürriyetçilik fikirlerini de yenilgiye uğrattıklarını sanmışlardır. Hatta
  küçük krallıklar bile aynı düşünceyi taşıyorlardı. Mamafih Hürriyetçilik
  (Liberalizm) akımının tehlike ve korkusunu da içlerinde hissetmiş
  olmalılar ki, 1815 Viyana Kongresi ile Avrupanın toprak ve
  sınır düzenlemelerini kendi politik çıkarlarına göre yaparlarken, aynı
  zamanda, bundan sonra patlak verebilecek herhangi bir hürriyetçilik
  hareketini beraberce bastırmak hususunda da anlaşmışlardır.
  Bu işbirliğinin rahatlığı içinde Avrupanın mutlakiyetçi hükümdarları
  1815’den sonra toplumlarını yine eski düzen üzerinden idare
  etmeye başlamışlardır. Bu ise toplumların değişen düşüncesi ile tam
  bir çelişme haline gelmiş ve bunun neticesi olarak, Avrupa, 1818-1822,
  1830 ve 1848’de olmak üzere, üç devre halinde bir dizi ayaklanma
  ve ihtilallere sahne olmuştur.
  Biraz aşağıda da değineceğimiz gibi, bu üç devreli ayaklanmalar
  sadece liberalist mahiyette değil, aynı zamanda Nasyonalist mahiyette
  de kendisini göstermiştir.
  1818-22 devresinde Liberalist ayaklanmalara Almanya’da, İtalya’da
  ve İspanya’da rastlamaktayız. Bilhassa Alman üniversiteleri
  Hürriyetçi ayaklanmaların bir beşiği haline gelmiştir. Fakat büyük
  devletlerin işbirliği bu ayaklanmaların kısa bir sürede bastırılmasını
  sağlamıştır.
  1822’den sonra Avrupa kısa bir süre içinde bir sükünete girmişse
  de, 1830’da bir çok ülkelerde yeniden patlamalar meydana gelmiştir.
  Fransa’da basın hürriyetinin kısıtlanmasından patlak veren
  ve birkaç gün süre ile Paris’i kanlı çarpışmalara sahne yapan ayaklanma
  hemen başka ülkelere de sıçramıştır. Belçikalılar bir yandan
  Hollandalıların egemenliğinden kendilerini kurtarırken, aynı zamanda,
  zamanın en ileri hürriyetçi anayasasını da kabul ediyorlardı.
  1830’un hürriyetçi ayaklanmaları Almanya ve İtalya’nın küçük krallıklarının
  birçoğunda da görüldü. Bir çok Alman devletlerinde hürriyetçi
  anayasalar kabul edildi. İtalyan devletlerindeki hürriyetçi hareketleri
  ise Avusturya sert bir şekilde bastırdı. Ne olursa olsun,
  Liberalizm hareketi 1830 İhtilallerinde önemli bir adım atmıştır.
  1848-49’larda Avrupa yeniden bir dizi ayaklanmalar içine girdi.
  Nasyonalist hareketin ağır bastığı bu ayaklanmalarda, liberalizm artık
  önemli bir zafer sağlamıştır. 19’uncu yüzyılın ortalarında anayasalı
  rejimler artık normal bir siyasal düzen haline gelmektedir. Fransa’da
  işçi hakları ve toplantı hürriyeti meselesinden doğan 1848 ayaklanması,
  Cumhuriyet rejiminin kurulması ile sonuçlanmış, lakin bu cumhuriyet
  ancak dört yıl kadar sürerek, 1852 de imparatorluğa dönüşmüştür.
  Fakat ne var ki, 1848’de cumhurbaşkanı seçilen Louis Napoleon
  (Napoleon Bonaparte’ın yeğeni), 1852’de imparatorluk rejimini
  ancak bir halk oylaması ve halkın tasvibi ile kurabilmiştir.
  Avusturya’da ise, 1848 ihtilali, 1815’den beri mutlakiyetçiliğin
  bayraktarlığını ve liberalizm düşmanlığının öncülüğünü yapan Başbakan
  Metternich’in ülkesinden kaçması ile neticelenmiştir. Mutlakiyetçi
  Prusya ise, 1850’de bir anayasa kabul etmek zorunda kalmıştır. Keza
  Hollanda, İsviçre ve Danimarka’da da gayet liberal anayasalar kabul
  edilmiştir.
  Hasılı, 19’uncu yüzyılın ortalarında artık hürriyetçilik ve anayasalı
  rejim, Avrupa ülkelerinin ciddi bir meselesi olmaktan çıkmıştır.


  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/tarihgen/public_html/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23
Yorum Yazin


sitemap
site ekle