Temmuz, 2013 | Tarih Kütüphanesi - Part 3

Logo Background RSS

» 2013 » Temmuz

 • İslamiyet’ten Önce Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları
  Yazar Tarih Temmuz 18th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  İslamiyet’ten Önce Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları

  Boylar ve onların meydana getirdiği tarihi hadiseler, Türklerin İslamiyete girmeden önceki devrelerinde adeta bir ağacın köklerinden çıkarak gövdesini oluşturması sonra dallara ayrılmasına benzemektedir. Hun, Göktürk, Uygur gibi büyük devletleri arka planında olup onların alt yapısını şekillendiren boylar, tarihimizin eski devrinin bir başka cephesidir. Onları iyi analiz edip tarihlerini tam ortaya koymadan Orta Asya tarihinin özellikle eski devirlerini anlamak mümkün değildir. Böyle önemli bir konuda burada tarihin derinliklerinden X. asra kadar yaşamış olan Eski Türk boyları ele alınacaktır.

  İslam öncesi devrede ilk gözümüze çarpan boy Baykal Gölü’nden geniş Kazakistan bozkırlarının batısına kadar geniş sahada yaşayan Ting-ling’ler idi. Bunun yanında Orta Asya’nın diğer alanlarında bulunan küçük boylar dikkat çekiyordu. Vusun’lar, Tanrı Dağları’nda yaşayan ve kaynaklarda oldukça fazla yer alan bir başka gruptur. M.S. III-IV asırlara kadar bu durum devam ederken, bir kısım Türk kitleleri İtil (Volga) ırmağını geçip Orta Avrupa’ya doğru ilerlemiştir. Hun devletleri de tarih sahnesinden çekilince Orhun bölgesinde Juan-juan’ların, Batı Türkistan-Afganistan havalisinde Akhunların, Çin’de Tabgaçların kurduğu devletler ortaya çıktı.

  Aynı devirlerde kuzeyde yani Kazakistan bozkırları ağırlıklı olmak üzere bütün Orta Asya’da Kao-ch’e boyları Ting-ling’lerin yerini almışlardı. (daha&helliip;)

 • Oğuz Boyları
  Yazar Tarih Temmuz 18th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuz Boyları

  • Kayı

  Kayı boyu Kaşgarlı’da ikinci, Reşüddin’de ise birinci sırada yer almaktadır. Faruk Sümer’e göre bu husus, onların siyasî gücünü yansıtmaktadır. Dede Korkut Oğuznamelerinde de “Ahir zamanda Hanlık Kayı’ya değe”, ifadesi bulunmaktadır. Yalnız bu sonuncusunun Oğuznâmelere sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. Osmanlı tarih yazarları, Osmanlıların soyunu Kayı’ya dayandırdığı gibi muhtemelen Reşidüddin’den esinlenerek hazırladıkları şecerelerde de Osmanlıların soyunun Oğuz Kağan’a bağlarlar. Eski yurtları büyük ölçüde terk ederek Anadolu’ya göç eden Kayıların, daha çok Batı Anadolu’da Yörükler arasında görülmeleri, onların ilk fetih yıllarda Anadolu’ya geldiklerini ve bölgenin iskanını gerçekleştirdiklerini göstermektedir. F. Sümer’in tespitlerine göre XVI. yy. Anadolu’da Kayı isimli 94 köy bulunuyordu. Buna mukabil günümüzde otuz civarında köy ve yerleşim yeri bulunmaktadır.

  • Bayat

  Bayatların İran, Kuzey Suriye ve Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyaya dağıldıkları görülmektedir. İran Bayatları, Safevî Devleti’nin hizmetinde bulunmuş, pek çok sefere iştirak etmiştir. Bu dönemde Çukursa’d, Karabağ, Makü ve Bayezid şehirleri Bayat ileri gelenlerince yönetiliyordu.

  Kuzey Suriye’de bulunan Bayatların bir bölümü Moğol istilası sırasında Memlük Devleti’ne sığınanlardan oluşuyordu. Bunlar, Memlük Devleti’nde meydana gelen iç çekişmelerden zarar görmemek amacı ile Akkoyunlu Devleti’ne sığınmışlardı. Bayatlardan bir grup ise Dulkadirli Türkmenlerin arasında bulunuyordu. XVI. yy.’da Anadolu’da Bayatlara ait 42 yer adı bulunuyordu. Günümüzde ise 3’ten fazla köy, belde veya ilçe adı bulunmaktadır. (daha&helliip;)

 • Oğuz Boyları Listesi
  Yazar Tarih Temmuz 17th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuz Boyları Listesi

  Reşidüddin ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Oğuz boylarının listesi şöyle belirlenmişti:

  Kaşgarlı Mahmud’un Listesi:

  1- Kınık           12- Kara-Bölük

  2- Kayığ          13- Alka-Bölük

  3- Bayundur    14- İğdir

  4- İva, yuva    15- Üreğir, Yüreğir

  5- Salgur         16- Totırka

  6- Afşar           17- Ula-Yundluğ

  7- Beğtili          18- Töker

  8- Bügtüz        19- Beçenek

  9- Bayat          20- Çuvaldar

  10- Yazgır         21- Çepni

  11- Eymür         21- Çarukluğ

  Reşidüddin’in Listesi

  BOZOKLAR

  • Gün Han
  • Ay Han
  • Yıldız Han
  • Kayı
  • Yazır
  • Avşar
  • Bayat
  • Döğer
  • Kızık
  • Alkara-evli
  • Dodurga
  • Beğdili
  • Kara-evli
  • Yaparlı
  • Karkın

   
  ÜÇOKLAR (daha&helliip;)


sitemap