Tarih | Tarih Kütüphanesi - Part 2

Logo Background RSS

» Tarih

 • Akadlar
  Yazar Aralık 19th, 2018 | Yorum Yok Yorum var

  Akad İmparatorluğu (MÖ 2334- MÖ 2150)
  Akadlar, Sami ırkından olup MÖ 2334 yılında kuruldu. Mezopotamya’da kurulan Akadlar, MÖ 2150 yılında yıkılana kadar bir imparatorluk halinde bölgede hüküm sürdüler. Akadlar; sınırlarını günümüz ülkeleriyle ifade edilirse; Irak, İran, Anadolu’nun bir kısmı, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün’e kadar topraklarını genişletmiş ve tarihteki ilk imparatorluğu kurmuşlardır.

  Akadların kurucusu olan Kral Sargon, Mezopotamya’nın ilk uygarlığı olan Sümerleri bir savaşta yenip Akad devletini başkent Agade şehri olmak üzere kurdu. Akadlar, dünyadaki ilk düzenli orduyu kurup Sümer topraklarının hemen hemen hepsine hakim oldu ve yaklaşık 184 yıl bölgede hakim oldu. Ancak Akadların son dönemlerinde Gutilerle savaşılmış nihayetinde Akadların son kralı Şu-Turul döneminde Akadlar, Gutiler tarafından zayıflatmış, Sümerlerin üçüncü Ur sülalesi tarafından da yıkılmıştır.

  Akadların bu süre zarfında devleti yöneten krallara bakıldığında; Sargon, Rimus, Manishistu, Naram Sin, Kali Şarri, Dudu, Şu-Turul gibi krallar devleti yönetmiştir.

  Akadlar, kültür olarak Sümerlerden etkilenmiş, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır. Aynı zamanda Sümer dinini de benimseyen Akadlar,  Akatça dilini kullanmışlardır. 

  Akadlarla ilgili verilen bilgiler özetlenirse;

  AKADLAR (MÖ 2334 – MÖ 2150)

  – Akadlar; Arap Yarımadasından Mezopotamya’ya yerleşmiş Sami kökenli ırktandır.

  – Akadlar, MÖ 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde Sümerleri yenip devlet kurmuşlardır.

  – Akadların kurucusu “Kral Sargon”, başkentleri ise “Agade” şehridir.

  – Akadlar, Sümer kültüründen etkilenmişlerdir.

  – Akadlar, tarihte ilk düzenli orduyu ve ilk imparatorluğu kuran devlettir.

  – Akadları Gutiler zayıflatmış, Sümerlerin üçüncü Ur sülalesi ise Akadlara son vermiştir.

 • Sümerler
  Yazar Aralık 16th, 2018 | Yorum Yok Yorum var

  Mezopotamya; Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Sümerler, Mezopotamya Uygarlıklarından ilkidir. Diğer Mezopotamya uygarlıkları ise; Akadlar, Elamlar, Babiller ve Asurlardır. Bu konu başlığımızda Sümerler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Diğer Mezopotamya medeniyetlerini ise bir sonraki yazılarımızda değineceğiz.

  SÜMERLER (MÖ 4000 – MÖ 2350)

  – Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır.

  – Orta Asya’dan gelip Aşağı Mezopotamya’ya yerleşerek “Site” adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır.

  – Sümerlerde önemli şehir devletleri arasında; Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş, Eridu, Nippur bulunur.

  – Şehir devletlerinin başında “Ensi” veya “Patesi” denilen rahip-krallar bulunmuştur.

  – Sümerlerde çok tanrılı bir inanç varken ahiret inancı yoktur.

  – Tanrılarına yakın olmak için “Ziggurat” adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Zigguratlar birden fazla kattan oluşuyordu. Zigguratları; tahıl ambarı, soğuk hava deposu, okul, ibadethane ve rasathane (gözlemevi) gibi birden çok amaçla kullanılmıştır.

  – Sümerliler yazıyı icat ettiler. (Çivi yazısı)

  – Sümerliler dünyada bilinen ilk takvimi yaptılar. Ay esaslıdır. (takvim yapmaları astronomi yani gökbilimi ile ilgilendiklerinin kanıtıdır.)

  – Dünyada bilinen ilk yazılı kanunlarını hazırladılar. (Lagaş Kralı Urukagina)

  – Sümerlerde toplum sosyal sınıflara ayrılmış olup halk; krallar, rahipler, hürler (özgür) ve köleler şeklinde sosyal sınıflara ayrılmıştır.

  – Sümerlerde topraklar tanrının malı sayılıp devlete aitti.

  Sümerler astronomide (gökbilimi), matematikte gelişmişlerdir. Daireyi 360°’ye bölmüşlerdir.

  – Sümerler, tarımı geliştirmek için sulama kanalları yapmış, bataklıkları kurutup tarım alanı yapmışlardır.

  – Sümerler, kendilerinden sonra Mezopotamya’da kurulan diğer uygarlıkları etkilemişlerdir.

  – Sümerlerin “Gılgamış”, “Tufan” ve “Yaradılış” adında üç destanları vardır.

 • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu
  Yazar Temmuz 15th, 2018 | Yorum Yok Yorum var
  İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu (Cahiliye Dönemi)
  • Arap Yarımadası’nda kabilecilik anlayışı vardı ve kabileler arasında kan davaları bulunmaktaydı. Bu dönemde siyasi olarak küçük krallıklar bulunmaktaydı. Kurulan küçük krallıklarda, devleti gerçekte kabile başkanları yönetmekteydi. Kabile başkanları istedikleri kişiyi tahta çıkarır, istemediklerini tahttan indirirdi. Bu yüzden de krallar, kabile başkanlarının isteği doğrultusunda davranırdı.
  • Kabilecilik anlayışı ve kan davaları Arabistan’da siyasi birliğin oluşmasını engellemiştir.
  • Bu dönemde Arabistan’da Hicaz, Necid, Yemen, Taif, Mekke ve Medine önemli şehirlerdi. Arabistan’da şehirlerde yaşayanlara “Medeni”, çöllerde yaşayanlara “Bedevi” denilmiştir.
  • Şehirlerde genellikle ticaret ve tarımın yapıldığı yerlerdi. Çöllerde yaşayan bedevilerin geçim kaynağı ise daha çok hayvancılıktı.
  • Arabistan’da en çok konuşulan diller arasında Arapça gelmekteydi.
  • İslamiyet öncesi dönemde çok eşlilik vardı. Kadınların hiçbir sosyal hakları olmadığı gibi erkekler, kızlardan üstün görülürdü. Hatta birçok kız bebek, doğar doğmaz diri diri gömülürlerdi.
  • Bu dönemde kölelik vardı ve kölelerin hiçbir hakları yoktu.
  • Bu dönemde Arabistan’ın büyük bir kısmında putperestlik denilen putlara tapma inancı yaygındı. Kutsal kabul edilen putlar Mekke’de bulunurlardı. Putperestliğin dışında Hz. İbrahim’in tek Allah inancı olan Hanefiliğe inananlar vardı. Bunların dışında da Hristiyanlığa ve Museviliğe inanan az da olsa bir kesim vardı.

  (daha&helliip;)


sitemap