11. yüzyıl türk tarihi kronolojisi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 11. yüzyıl türk tarihi kronolojisi

 • Genel Türk Tarihi – 11. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi
  Yazar Tarih Nisan 14th, 2010 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  XI. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

  11. yüzyıl başları Gazneliler’in hakimiyeti Irak’dan Sind’e kadar genişledi (11. yüzyıl başları).
  11. yüzyıl ortaları Karahanlı Hakanlığı ikiye bölündü: Birisi Batı Türkistan (Maveraünnehir)’da, diğeri ise Doğu Türkistan (Tarım Havzası)’da saltanat etmekteydi (11. yüzyıl ortaları).
  1017 Kıtayların ve Şamani Türklerin 300.000 çadır halkı halinde şarktan Karahanlı ülkesine ve Balasagun yakınlarına gelmeleri ve Togan Han’ın 120.000 kişilik bir orduyla bu istilayı durdurması.
  1018 Selçuklu Türkleri, Çağrı Beğ kumandasında 3000 süvari ile Buhara civarında şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.
  1024-1025 İdil Bulgar Hanı, İbrahim’in saltanatı.
  1027 Kıtayların baskısı ile Büyük Türk Muhaceretinin gelişmesi, bu baskı ile Kun, Kay ve Kıpçakların Oğuzları yurtlarından püskürtmeleri, Şamani, Peçenek ve Oğuzların şarki ve Orta Avrupa’ya, Balkanlara ve Müslüman Oğuzların da sel halinde Meveraünnehir’e Horosan’ ve diğer İslam Ülkelerine göçetmeleri.
  1030 Gazneli Mahmud öldü, Yerine Sultan Mesud geçti.
  1030 Biruni (973-1048) “Kitab-ı Mâlü’l-Hind” adlı eserini yazdı.
  1037 Asırlarca medreselerde Avrupa ve üniversitelerinde okunmuş olan “el-Kânûn fi’t-Tıb” adlı eserin yazarı, Türk tabib, filozof İbni Sina (980-1037) öldü. Farabi’nin talebesi olan İbn-i Sina, 980’de Buhara yakınlarındaki Afşan’da doğdu.
  Mayıs 1040 Selçuklular, Merv yakınlarındaki Dandanakan Savaşı’nda Gazneli Sultan Mesud kuvvetlerini yendi: Selçuklular’ın Dandanakan’da Gazneli Sultan Mesud’u yenerek Tuğrul Bey idaresinde Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)’nin temellerini attılar, Oğuz (Türkmen) muhaceretinin Şarkî Anadolu’ya akmaya başladı. (24 Mayıs 1040)
  1040-1157 Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemi. Tuğrul Bey tarafından kurulan bu büyük Türk devleti, bir başka Türk zümresi Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.
  1040-1210 Doğu Karahanlılar: Süleyman Han tarafından kurulmuş, Karahıtaylar tarafından yıkılmıştır.
  1041-1187 Kirman Selçuklu Devleti: Kurucusu Kara Arslandır. Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.
  1042-1212 Batı Karahanlılar: I. Muhammed Han tarafından kurulmuş, Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.
  1044 Sayısız bir Türk Halkının şarktan ilerleyerek Karahanlı Devleti hududlarına girmesi.
  1048 İbrahim Yınal’ın yurt arayan büyük bir Türkmen kitlesini Anadolu Cihadına göndermesi ve onun Selcuklu Ordusu ile gelip Bizanslılara karşı Hasankale Zaferini kazanması, Erzurum’un Fethi, Oğuzların Trabzon’a ve Orta Anadolu’ya kadar yayılmaları.

  (daha&helliip;)


sitemap