Genel Türk Tarihi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Genel Türk Tarihi

 • Genel Türk Tarihi – 19. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi
  Yazar Tarih Nisan 14th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  XIX. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

  1801      Kazan’da Vilayet gazetesi yayımlanmaya başladı.

  1801-1825 Aleksandır I. (Rus İmparatoru).

  1804      (Hive’de) Kongrat Sülâlesi, Han unvanını kullanmaya başladı.

  1804      Kazan Üniversitesi kuruldu.

  1804      Richard Trevithick raylar üzerinde giden ilk buharlı lokomotifi yaptı.

  1804      Kara Yorgi önderliğinde Sırp İsyanı’nın başlaması (Osmanlı’ya karşı).

  1804      Rus kuvvetlerinin Azerbaycan hanlıklarını işgal etmesi: Gürcistan’ı ilhak ardından burasını bölgeyi işgal için bir üs olarak kullanan Ruslar, buradan hareketle 1804-1827 yılları arasında bütün Azerbaycan hanlıklarını birer birer ele geçirdi.

  Aralık 1804 Napolyon, Fransa İmparatoru oldu (2 Aralık 1804).

  1805-1809 Napolyon’un büyük meydan muharebeleri.

  1805      Kavalalı Mehmet Ali’nin Mısır Valisi atanması.

  Kasım 1805 Napolyon Viyana’ya girdi (13 Kasım 1805).

  1806-1837 Hindistan’da Akbar Şah II (Muhyiddin) saltanatı.

  Mayıs 1807 Nizam-ı Cedid kaldırıldı (29 Mayıs 1807 Osmanlı).

  1807-1808 IV. Mustafa’nın saltanatı (Osmanlı).

  1807      Vehhabiliği kabul eden Suudiler’in Hicaz’ı istila etmeleri.

  1807      Prusya’da serfliğin kaldırılması.

  1807      Britanya İmparatorluğunda köle ticaretinin yasaklanması.

  1807      III. Selim’i tahttan indiren Kabakçı Mustafa isyanı (Osmanlı).

  Temmuz 1808 Sultan IV. Mustafa, III. Selim (d. 1761)’i öldürttü (Temmuz 1808).

  Temmuz 1808-1839 Alemdar Mustafa Paşa’nın II. Mahmut’u tahta çıkarması ve II. Mahmut’un saltanatı (Temmuz 1808-1839 Osmanlı).

  Eylül 1808 Sened-i İttifak imzalandı (29 Eylül 1808).

  Ekim 1808 Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu (14 Ekim 1808 Osmanlı).

  1808      Alemdar Mustafa’nın yeniçeri isyanı sonucunda ölmesi.

  1808      Orta ve Güney Amerika’da İspanya ve Portekiz’e karşı isyanlar; 1828’e değin 13 bağımsız devlet doğacaktır.

  1812      Osmanlı-Rus Bükreş Barış Antlaşması.

  1812      Napolyon’un Rusya seferi.

  1812      Silindir baskı makinesi ve gazetelerde kullanılmaya başlaması.

  1815      Napolyon’un Waterloo’da yenilmesi ve St. Helena adasına sürgün edilmesi.

  1815      Viyana Kongresi yapıldı.

  (daha&helliip;)

 • Genel Türk Tarihi – 12. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi
  Yazar Tarih Nisan 14th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  XII. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

  12. yüzyıl Kazan Şehri kuruldu.

  1100-1207 Ahlatşahlar (Ermenşahlar): Kurucusu I. Kutbeddindir. Anadolu’da kurulan beylik, Eyyûbîler tarafından yıkılmıştır.

  1104-1407 Artukoğulları (Mardin): Kurucusu I. İlgâzîdir. Anadolu’da kurulan beylik, Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

  1106      İmam-ı Gazalî, “İhyâi’l-Ulûmi’d-Dîn” adlı eserini yazdı.

  1110-1116 Sultan Şahinşah devri (Anadolu Selçuklu).

  1116-1155 I. İzzeddin Mes’ûd devri (Anadolu Selçuklu).

  1117-1154 Şam (Börili) Atabeyliği: Şam’da kurulmuştur.

  1117-1194 Irak Selçuklu Devleti: Kurucusu Mahmud tarafından kurulmuş, Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.

  1122      Ruslar, Kumanlar’ı yendiler.

  1124      Tunguz Juchenler, Çin’den Moğol Kitanlar (Liao Hanedanı: 916-1124)’ı çıkardılar. Bu gelişme Semirechye/Yedisu’da Karahitay Devleti’nin kurulması ile sonuçlandı.

  1127-1259 Musul-Halep (Zengili) Atabeyliği: Musul-Halep havalisinde kurulmuştur. Merkezi Halep şehridir.

  1137      Karahitaylar, Hocent’de (o tarihlerde Selçuklular’a tabi olan) Karahanlılar’ı yendiler.

  1140/1141 Katavan savaşı yapıldı: Kara-Hitay hükümdarı Kür-han ile Büyük Selçuklu sultanı Sencer kuvvetleri arasında yapılan savaşta Sencer mağlup oldu. Savaşın ardından Put-perest Kara-Hitaylar, tâ Horasan sınırlarına kadar ilerlediler. Bu durum Maveraünnehir’de kuvvet birikmesine yolaçtı.

  1146-1225 Azerbaycan Atabeyliği: Azerbaycan’da kurulmuştur.

  1146-1232 Erbil (Beytiginli) Beyliği: Musul’un doğusunda Erbil merkezli olarak kurulmuştur.

  (daha&helliip;)

 • Genel Türk Tarihi – 11. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi
  Yazar Tarih Nisan 14th, 2010 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  XI. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

  11. yüzyıl başları Gazneliler’in hakimiyeti Irak’dan Sind’e kadar genişledi (11. yüzyıl başları).
  11. yüzyıl ortaları Karahanlı Hakanlığı ikiye bölündü: Birisi Batı Türkistan (Maveraünnehir)’da, diğeri ise Doğu Türkistan (Tarım Havzası)’da saltanat etmekteydi (11. yüzyıl ortaları).
  1017 Kıtayların ve Şamani Türklerin 300.000 çadır halkı halinde şarktan Karahanlı ülkesine ve Balasagun yakınlarına gelmeleri ve Togan Han’ın 120.000 kişilik bir orduyla bu istilayı durdurması.
  1018 Selçuklu Türkleri, Çağrı Beğ kumandasında 3000 süvari ile Buhara civarında şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.
  1024-1025 İdil Bulgar Hanı, İbrahim’in saltanatı.
  1027 Kıtayların baskısı ile Büyük Türk Muhaceretinin gelişmesi, bu baskı ile Kun, Kay ve Kıpçakların Oğuzları yurtlarından püskürtmeleri, Şamani, Peçenek ve Oğuzların şarki ve Orta Avrupa’ya, Balkanlara ve Müslüman Oğuzların da sel halinde Meveraünnehir’e Horosan’ ve diğer İslam Ülkelerine göçetmeleri.
  1030 Gazneli Mahmud öldü, Yerine Sultan Mesud geçti.
  1030 Biruni (973-1048) “Kitab-ı Mâlü’l-Hind” adlı eserini yazdı.
  1037 Asırlarca medreselerde Avrupa ve üniversitelerinde okunmuş olan “el-Kânûn fi’t-Tıb” adlı eserin yazarı, Türk tabib, filozof İbni Sina (980-1037) öldü. Farabi’nin talebesi olan İbn-i Sina, 980’de Buhara yakınlarındaki Afşan’da doğdu.
  Mayıs 1040 Selçuklular, Merv yakınlarındaki Dandanakan Savaşı’nda Gazneli Sultan Mesud kuvvetlerini yendi: Selçuklular’ın Dandanakan’da Gazneli Sultan Mesud’u yenerek Tuğrul Bey idaresinde Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)’nin temellerini attılar, Oğuz (Türkmen) muhaceretinin Şarkî Anadolu’ya akmaya başladı. (24 Mayıs 1040)
  1040-1157 Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemi. Tuğrul Bey tarafından kurulan bu büyük Türk devleti, bir başka Türk zümresi Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.
  1040-1210 Doğu Karahanlılar: Süleyman Han tarafından kurulmuş, Karahıtaylar tarafından yıkılmıştır.
  1041-1187 Kirman Selçuklu Devleti: Kurucusu Kara Arslandır. Oğuzlar tarafından yıkılmıştır.
  1042-1212 Batı Karahanlılar: I. Muhammed Han tarafından kurulmuş, Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.
  1044 Sayısız bir Türk Halkının şarktan ilerleyerek Karahanlı Devleti hududlarına girmesi.
  1048 İbrahim Yınal’ın yurt arayan büyük bir Türkmen kitlesini Anadolu Cihadına göndermesi ve onun Selcuklu Ordusu ile gelip Bizanslılara karşı Hasankale Zaferini kazanması, Erzurum’un Fethi, Oğuzların Trabzon’a ve Orta Anadolu’ya kadar yayılmaları.

  (daha&helliip;)


sitemap