Feodalizm Nedir? | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Feodalizm Nedir?

 • Feodalizm Nedir?
  Feodalizm, Latince’de feodum kelimesine karşılık gelir ve bizim anlayabileceğimiz şekilde tımar anlamına gelip taşınabilir değerli mal, mülk anlamına gelmektedir. Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Orta çağ Avrupasında oluşan siyasal boşlukla oluşan örgütlenme, yapılanma şeklidir.
  Feodalizm’de yönetim boşluğu vardır ve merkezi otorite zayıftır. Bu yüzden Feodal Bey denilen koruyucu kesim kendi himayesinde kişiler barındırmıştır ve bunları kendi çıkarları için korumuştur. Koruyan feodal beye “Süzeren”, korunan halka ise “Vassal” adı verilmiştir. Korunan kişiler yani Vassallar koruyucuları olan Süzeren için çalışmakta buna karşılık da korunmaktaydılar. Bu sistem tamamen Roma İmparatorluğunun parçalanmasından kaynaklı küçük küçük bölgesel yani yerel örgütlenme, yerel oluşumlardır. Feodal sistemde ekonomi kendi kendine yetebilme üzerine kuruludur. Feodalizm Roma İmparatorluğunun yıkılmasından ta ki merkeziyetçi yani monarşiler denilen tek kişi tarafından yönetilen sisteme kadar hüküm sürmüştür. Feodalizm sanayi devrimi ile tamamen ortadan kalkmıştır. Feodalizm ilk kez Fransa’da ortaya çıkmıştır.
  Feodalizm’in Özellikleri
  •  Halk sınıflara ayrılmıştır ve en üstte kral(imparator) altında ise kendisine bağlı soylular ve soyluların altında ruhban sınıfı denilen din adamları onların altında ise serfler denilen işçi-köle yani halk(köylü) sınıfı oluşturur.
  •  Merkezi otorite zayıf olduğundan kralın mutlak egemenliği söz konusu değildir ve toprak feodal beyler arasında paylaştırılmıştır. Feodal beyler krala istediklerini kabul ettirme gücüne sahiptiler. Bunun en tipik örneği 1215 yılında İngiltere’de krala kabul ettirilen kelime anlamı “Büyük Şart” olan Magna Carta’dır.

  •  Savaşlarda Feodal beylerin orduları toplanmasıyla kralın ordusu oluşmaktaydı. Kralın başarılı olması için feodal beylerin ordularını toplamasıyla ilgilidir. Böylelikle askeri gücün de feodal beylerin elinde toplanmıştır.

  •  Feodal beylerin her biri bir şatoda bulunmaktaydı ve hala şatolar kuşatma ile yıkılamadığından feodal beyler güvende olmaktaydı ve hatta kraldan bağımsız hareket edebiliyordu. Yönetim anlamında bölünmüşlük söz konusuydu.

  •  Feodalizm’de ekonomi toprak üzerineydi. Ticaret gelişmediği için temel zenginlik birimi topraktı. Feodal beyler toprakları elinde bulundururdu. Topraklar işlenir feodal bey denilen soylu kendine üretimden elde ettiği payını aldıktan sonra gerisini köylüye dağıtırdı.

  •  Feodal sistemde korunan olan vassal koruyucusu olan süzeren için çalışır onun için savaş zamanlarında savaşlara katılırdı. Buna bağlı olarak koruyan olan süzeren, korunan yani vassal için onun can, mal ve ırz konularında korurdu.

  •  Feodal sistemde değişik yerlerde süzeren için senyör sınıfı da denilirdi.
  Feodal Sistemde Toplumun Sınıfları
  Kral (İmparator) : En üstte bulunur. Merkezi otorite zayıf olduğundan dolayı genelde simgesel üst yöneticidir.
  Asiller (Soylular): Feodal beylerdir ve toprak sahibi olan kesim olup serfler denilen köylülerin topraklarda çalışması ile elde ettiği gelirleri elinde toplayan askeri-yönetici sınıftır.
  • Ruhban Sınıfı: Din adamlarından oluşmaktaydı. Soylu bir sınıfa mensup olmamalarına rağmen güç sahibi olan bir sınıftır. Kiliselerin geniş toprakları vardı. Ortaçağ’da Papa’nın Afaroz denilen dinden kovma yetkisinden dolayı güçlü durumdaydı. Bu Afaroz yetkisini krallara karşı dahi kullanabiliyorlardı.
  Serfler (Köylüler): Toplumun sınıflara ayrılmasında en fazla nüfusa sahip kesimdir. Köylüler soylunun topraklarında çalışır ve üretimden elde edilen gelirin çok büyük bir bölümünü soyluya verirlerdi. Köylüler feodal beye ait olan toprakları istediği zaman terk edememektedir. Feodal beye bağlıydı ve göç etmesi yani başka bir yere geçmesi yasaklanmıştı.
  Feodalizm’in Yıkılması
  Feodalizm, toprağa dayalı bir örgütlenme sistemiydi. Toprak sahipliğinden kaynaklı zenginlik yerine ticaretin gelişmesiyle feodalizm zayıflamıştır. Ticaretin artık global anlamda yapılması ve özellikle Avrupa’da Sanayi İnkılabı’nın olmasıyla Feodalizm’in zayıf kalıntıları da tarih sahnelerinden silinmiştir.

  Etiketler:, , , , , , , ,

Yorum Yazin


sitemap