Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı

Tarih Forum, Tarih, Forum Tarih, Forum, Tarih Portalı (https://www.tarih.gen.tr/forum/)
-   Moğolların Kültür ve Medeniyetleri (https://www.tarih.gen.tr/forum/mogollarin-kultur-ve-medeniyetleri/)
-   -   Moğollar Türk müdür? (https://www.tarih.gen.tr/forum/mogollarin-kultur-ve-medeniyetleri/3889-mogollar-turk-mudur.html)

satsan 24 Mart 2012 20:12

Moğollar Türk müdür?
 
Deguignes, Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçiler Türklerle, Moğolların kardeş kavim olduğunu ve aynı ırktan iki esas kütlesini oluşturduklarını ileri sürerler.Togan, Cengiz'in Türk kökenli olduğunu da iddia eder.Bu görüşe en sert tepki İbrahim kafesoğlu'ndan gelmiştir. Ona göre her iki milletin belirli bir tarihten sonra, aynı coğrafyada faaliyet göstermeleri ve atlı göçebe kültüre mensup olmaları sebebiyle kültürel ve sosyal benzerlikleri bulunmaktadır. Ancak her iki ırkın fiziksel görüntüleri ve dilleri farklıdır. Kafesoğlu, Cengiz Han' ın da Türk kökenli olmadığını ırken moğol olduğunu ortaya çıkarmıştır. Moğollar ve Cengiz Han türk ırkına mensup değillerdir.

Moğolların en zarar verdiği kesim Müslüman devletler oldu. Tarihçiler Moğol istilasının İslam dünyasındaki ilmi ve kültürel gelişmeyi sona erdirdiği ve kendi kabuğu içine çekilmeyi meydana getirdiğini söylerler. Gerçekten de Moğollar, özellikle yerleşik Müslüman devletlere büyük zarar vererek, Maveraünnehir ve Bağdat gibi yerlerdeki medeniyetin ortadan kalkmasına sebep oldular.

Moğolların, Türk tarihine en büyük tesiri ise türk boylarının gördükleri baskı sonucu ana yurtları Orhun bölgesinden ayrılıp önce Maveraünnehir; sonra da Kafkasya, İran ve Anadolu' ya gelmeleridir. Moğollar Türkleri Anadolu' da da rahat bırakmadılar, Kösedağ' dan sonra Orta Anadolu' daki Türkmenler batıya doğru sürüldü ve yerlerine Moğol aşiretleri yerleşti. Ancak bu durum Türk tarihinin gelişimine önemli bir etki yaparak Batı Anadolu' nun Türkleşmesine ve Osmanlı İmparatorluğu' nun tarih sahnesine çıkmasına sebep oldu. Tarihin garip bir cilvesi ise Türklerin anayurdunun bugün Moğolistan olarak anılmasıdır.

Mavimsi 25 Mart 2012 15:24

Bu konu ile ilgili kesin , net bir bilgiye sahip olmadığımı söyleyerek ben de gördüğüm metinleri buraya eklemek istiyorum.

Türkler Kıtlık ve Göçebe kültürü sebebiyle Orta Asya’dan göç edince geride onlara çok benzeyen yıllardır iç içe yaşadığı bir toplum bırakmıştır. Moğollar. Moğollar Türkler gibi yaşar onların dinine inanır hatta hobileri ve fobileri de aynıdır. Ancak Türk değildirler. Bir Türk Boyu da değildir.

Orta Asyada Türk gücü son bulunca yani Türkler göç edince kendilerini boşlukta bulan Moğol Toplumu Cengiz Han Liderliğinde kendini bulmuş ve millet olma devlet olma bilincine ancak Cengiz Han sayesinde ulaşabilmiştir. Bu bile başlıca bir tezattır, zira Türkler tarih boyunca devlet millet ve lider kavramlarında hiç sıkıntı çekmemiştir. Her gittiği yerde Çadırdan önce Devlet Kuran bir millettir Türkler. Sonuç olarak Moğollar Türk değildir.

Mavimsi 25 Mart 2012 15:25

Kimi antropologlar ve tarihçiler, Moğolların Türk asıllı olduğunu söylerler. Yaygın bir kanaate göre Moğolların bir bölümü sonradan Türkleşmişlerdir. Şurası bir gerçektir: Türkler ve Moğollar, tarih boyunca iç içe yaşadılar. Moğollar ile Türkler arasındaki etnik ilişki, “amca çocukları” olarak ifade edilebilir. Mete Han, Bumin Kağan, İlteriş Kağan, Tonyukuk, Kültigin (Gültekin), Bilge Kağan, Cengiz Han, Aksak Timur (Timurlenk – Emir Timur) ve Giray Hanlar ile diğerleri… Moğol kökenden gelip nesillerin gelişip değişmesiyle Türkleşen devlet adamlarıdır.

Moğollar, vahşi, savaşçı ve gaddar bir karaktere sahiptirler. İslâmiyetle şereflenenler, medeniyetle tanıştılar. İlhanlı Devleti’nin, Çağatay Hanlığı’nın, Timur İmparatorluğu’nun, Giray Hanlar’ın, Kazan, Kasım ve Astrahan Hanlarının İslâmiyet’e ve insanlığa, kültür ve medeniyete büyük katkıları oldu. Timur soyundan gelen Babür Şah, İslâmiyetin yayılmasına hizmet etti. Pakistan ve Afganistan halkının Müslümanlığı kabullerine vesile oldu.

İzmirLiTarihci 25 Mart 2012 17:05

Moğollar Türk Olamaz Benim Görüşüme göre Verdikleri Tahribatı Göz Önüne Alırsak Şuana Kadar ki Türk Devletlerinden Hangisi Vermiştir? Moğollar Türkler Orta Asya da İken Daha Kuzeyin de Bulunan Türklükle Alakası olmayan Bir Kavimdir.Moğolları Türklere Benzetenler Onların Türk Devlet Ve Kültürlerini Almış Olmasından Dolayı Yanılgıya Düşmektedirler.

Tarih 25 Mart 2012 20:23

Moğollar Türk müdür, değil midir? konusunda bazı yerli yabancı tarihçilerin fikirlerine yer vermek istiyorum:

İbrahim Kafesoğlu
Cengizin ve Moğolların Türk olmadığını söyleyenlerin başında gelmektedir. İbrahim Kafesoğlu'na göre; Türkler ile Moğollar arasında hiçbir ortak yön söz konusu değildir.
-
Nevzat Kösoğlu
Cengiz Han'ın Kiyat ailesine mensup olduğu ve kendisinin de Aşina Oğulları'ndan olduğu dolaysıyla Türk soyundan geldiğini öne sürmektedir. Kösoğlu; devletin askeri ve sosyal yapısına bakılarak bu birlikteliğin rahatlıkla görülebileceğini ifade etmektedir.
-
Akdes Nimet Kurat

Çin kaynakları, Moğollar için kullanılan "Tatar" tabirinin bir Türk zümresi olduğunu, Avar, Bulgar, Avşar gibi pek çok Türk zümresine kaynaklarda Tatar denildiğini ifade etmektedir. Yeryüzündeki bütün Türklerin %70'inin Mongoloid bir ırk ve çehre yapısını taşıdığını ifade etmektedir. Kurat, batıya kayan Çn Asyadaki Türklerin zaman içerisinde başka yerli ırklara karışarak yüz yapısının değiştiğini ifade etmektedir. Yine Kurat'a göre; Ön Asya Türkleri Türk tipini kaybetmiştir.
-
Jean Paul Roux
O dönemde Kuzey Asya'da hareket halindeki boylar arasında hangilerinin Türk ya da Moğol olduğunu ayırmanın çok zor olduğunu ancak Tatarların Türk olduğunun kesin olduğunu ifade etmektedir. Jean Paul Roux'a göre esasen Kerait, Noyman kabileleri Türklerden farklı vahşi ve dinsiz kabilelerdir.
-
Yılmaz Öztuna
Cegiz Han bir Göktürk prensinden inen soya mensuptur. Ancak zaman içerisinde Moğol kabileleri arasında Moğollaşmıştır.
-
László Rásonyi
Türk ve Moğol kavimleri ayrı ırklardandır. Ancak tarih öncesi dönemlerden beri karışık vaziyette yaşamaktadırlar. Cengiz Han hakkında tıpkı Türk destanlarında olduğu gibi kurttan türeme efsaneleri mevcuttur. Bundan yola çıkarak Cengiz'in mensup olduğu ailenin Türk olabileceğini ifade etmektedir.
-
Özkan İzgi
Moğolların ayrı bir ırk olduğu, Cengiz'in Moğol olduğunu ifade etmektedir. Bu kavim Özkan İzgi'ye göre zaman içerisinde Türkleşmiştir.
-
Hüseyin Nihal Atsız

Atsız'a göre; Moğollarla Türkler kardeş iki kavimdir. Cengiz Han ise Moğol değil Türktür.
-
Fuad Köprülü
Köprülü'ye göre; Moğollar tamamen ayrı bir ırktır. Türklerle ortak kültür unsurlarının olması coğrafi bir zorunluluğun sonucudur. Cengiz Han Türk değil Moğol soyundan gelmektedir.
-
Hüseyin Namık Orkun
Cengiz'in ve Moğolların Türk olduğunu iddia edenlerin başında gelenlerden biridir.
-
Rıza Nur
Türk Tarihi adlı eserinde Cengiz Han, Hunların ve Göktürklerin varisi büyük bir kahraman olarak görmektedir. Rıza Nur'a göre; Cengiz Han devleti, tarihin 4. büyük Türk devletidir.
-
Ahmet Temir
Coğrafi olarak Asya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaşayan ve birbirlerine komşu olan proto Türk ve proto Moğolların, 20. yüzyıla kadar birbirleriyle karşılıklı etkileşime girdiklerini, aynı boy, farklı adlarla aynı zaman diliminde hem Türkler hem de Moğolların kullandığına göre dair örneğin mevcut olduğunu söyler. Birçok Moğol kabilesinin Türkler içinde temsil edildiğini aynı şekilde Türk kabilelerin de Moğollar içinde olduğunu ifade etmektedir. Ahmet Temir'e göre; Cengiz'in kurduğu hakanlık Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Zaten Cengiz de Türk olduğuna dair rivayetlerin mevcut olduğunu ifade etmektedir.
-
Ahmet Zeki Veledi Togan
Cengiz'in Türk olduğunu müdafaa eden tarihçilerin başında gelmektedir. Bu fikrini 1932'deki Türk Tarih Kongesi'nde ifade etmiştir. Togan'a göre; Moğollar tıpkı Türkler gibi Ural-Altay kavimlerinin Altay zümresine mensup ve Türklere göre en yakın akraba kavimdir. Hatta kardeş kavimdir. Türklerin mensup olduğu Altay zümresi Mongoloid ırkın temsilcisidir. Geçen asırdan beri Mongoloid ırkın Türklerle hiç alakası olmayan Çinlilerin bir ırkı olduğu iddiası tamamen kasıtlıdır. Yine Togan'a göre; Tatar kavramı da tamamen maksatlı bir şekilde bir etnik zümreye isimlendirmeye çalışılmaktadır. Ona göre; bu kavram Orhun Abideleri'nde Asya'nın kuzeydoğusunda yaşayan ve Türkçe konuşan zümreleri kastetmekte homojen bir anlam taşımamaktadır. Togan'ın; Güney Çin hükümdarının Moğolistan'a gönderdiği bir elçinin seyahatnamesie dayanarak verdiği bilgiye göre, Cengiz Han Göktürk hakanları gibi Şato Türkleri'nin Aşina Sülalesi'nden gelmektedir. Timur da aynı sülalenin başka bir koluna mensuptur. Oğuz efsanelerindeki kendisine hakanlık verilen Kayd-Kıyad neslinin Cengiz’in de dahil olduğu nesil olduğu bu koldan bir kısmı zaman içerisinde Moğolların arasında kalarak eridiğini Cengiz'in bu kola mensup olduğu iddia edilmektedir. Cengiz'in kendisi Türk kavramını Türk ve Moğolların birlikte ifade eden bir kelime olarak kullanmıştır. "Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız" hadisini kendisi içinde söylenmiş ve hakimane bir ifade taşıyan söz olarak kabul etmiş, kendisini Türk addetmiştir. Uluğ Bey Tarihi'nde, Cengiz'e sunulan Türkçe şiir mevcuttur. Hemen bütün kaynaklarda Cengiz'in Uygur Türk alfabesini milli alfabe olarak kabul ettiği ifade edilmektedir. Yine Togan'a göre; Türklerdeki kurt ile Moğollardaki köpek inanışı birbirine benzer inanışlardır. Bunda bozkırın, hayvancılık kültürünün yansıması vardır. demiştir.


Bu konuda düşüncelerini beyan eden başka yabancı yazarlarda vardı ancak şuan tam anlamıyla hatırlayamadığım için yanlış bilgiler vermek istemedim. Ancak yukarıdakilerin fikirleri böyledir. Zamanında bu konuda araştırma yapmıştım.
Şahsi fikrime gelirse ben de Fuad Köprülü gibi düşünmekteyim.

burhanozen29 01 Eylül 2012 15:25

Moğollar Türk değildir. Ama şimdi ki Moğollar, Türkleşmiştir. Cengiz Han'ın ise annesi Türk, babası ise Türkleşmiş Moğoldur. Bu yüzden ben Cengiz Han'ın ırkı ile kesin sonuç veremem. CengizHan'ın damadı Timur ise kesinlikle Türk'tür.

selcukbey 08 Eylül 2012 11:55

Timur yarı yarıya Türk'tür.Ama bizzat kendisininde söylediği gibi soyu Cengiz Han'a dayanmaktadır.

Moğol ırkına gelince.. Ben Orta Asya'dan gelen her savaşçı millete Türk denilmesine karşıyım.

EmpiRes 08 Eylül 2012 12:41

Bence Türk değiller. Zaten çoğu görüş de Türk olmadığını söylüyor.

Sungur 01 Eylül 2013 21:05

Karaoğlan Geliyor (1972) - YouTube

burhanozen29 01 Eylül 2013 21:51

@Sungur bana durduk yere Karaoğlan Geliyor filmini izlettin. Helal valla :)
Konu tekrar gözüktüğüne göre gelişen düşüncelerim sonucu yine aynı kanaatteyim. Moğollar Türk değillerdir.


WEZ Format +2. Şuan Saat: 23:17.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0