Türk Tarihi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Türk Tarihi

 • Oğuzlarda Ölü Gömme Adetleri
  Yazar Tarih Temmuz 24th, 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuzlarda Ölü Gömme Adetleri

  Oğuzlar da ataları Göktürkler gibi elbiseleri, silahları, kişisel eşyaları, hatta bazı yerlerde atları ile beraber gömülüyorlardı. Ölü oda şeklinde açılan bir çukurun ortasına oturtuluyor eline nebiz dolu bir bardak veriliyor, önüne de nebiz dolu bir kap konuyordu. Daha sonra odanın üstü tavan şeklinde kapatılıyor, üzerine de çamurdan kubbe şeklinde bir külah kısmı ekleniyordu. Oğuzların bu mezarları ile Türkiye’nin özellikle Anadolu Selçuklu devrinde yaygın bir şekilde görülen, bilim adamlarının Türk çadırına benzettikleri kümbetleri arasında yaygın bir benzerlik görülmektedir.

  Oğuzlarda ölülerini nehir yatağına gömme adeti de vardı. Bunun için önce nehir yatağı değiştiriliyor, buraya taştan, sağlam bir mezar hazırlanıyor daha sonra da nehir tekrar eski yatağına veriliyordu. Bu, büyük bir ihtimalle ölüleri yırtıcı hayvanlardan korumak için yapılan bir şeydi.

  Ölünün defin işlemi bittikten sonra ölen kişinin atlarından bazen yüzlercesi kesilerek yenirdi. Bu, bütün Türk kavimlerinde görülen yuğ aşı geleneğidir. Hatta bazı kavimlerde ölen kişinin esas atı da yuğ aşında kesilir, daha sonra topluluğun içinde atın başı dolaştırılarak o kişinin öldüğü herkese ilan edilirdi. (daha&helliip;)

 • Oğuzların Dini İnanışları
  Yazar Tarih Temmuz 23rd, 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuzların Dini İnanışları

  • Totemcilik

  Eski Türklerde totemciliğin bulunduğu ileri sürülmüş, delil olarak ise kurdun ata tanınması gibi totemcilikteki fetişler gösterilmiştir. Mesela Reşid’üddin’nin Cami’üt – tevarih adlı eserinde yirmi dört Oğuz boyunu sıralarken, her dört boy için bir kuşu “ongun” (kutsal) olarak belirtmektedir. Ancak bu eski Türklerde totem inancı olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir. Çünkü totemcilik sadece bir hayvanı ata tanımakla sınırlandırılamaz. Bazı sosyal ve hukuki cepheleri vardır ve bu şartlar olmadan sistemin yaşaması mümkün değildir. Bu şartlar ise Türk toplumlarında görülmez.

  Mesela totemcilikte “anaerkil” aile yapısı bulunurken Türklerde ataerkil aile yapısı bulunmaktadır. Totemcilik bir klan dinidir. Totemcilikte avcılık ve devşirmecilik gibi asalak ekonomi söz konusu iken Türklerde hayvancılık ve tarıma dayalı bir ekonomi söz konusu idi. Totemci topluluklarda her topluluğun ayrı bir totemi mevcuttur. Oysa Türklerde tüm bir kavmin kutlu saydığı tek bir hayvan mevcuttur. Kurdun saygı görmesi, sürülerin otladığı bozkırın korkulan hayvanı olmasından ileri geldiği düşünülebilir. Bu değerlendirmenin arka planında dini bir düşünce keşfetmek güçtür.

  Türklerde kurt ya da ongun gösterilen kuşa tapılmaz, bu hayvanlar fetiş olarak değer taşımaz. Ongun kelimesi, Moğollardan önceki Türk vesikalarında geçmemektedir. Cami’üt-tevarih’te Oğuz boylarının ongunları olarak gösterilen kuşlar da, Moğol tesirinden önceki devirlerde Oğuz boylarının listesini veren Kaşgarlı Mahmud’un eserinde yoktur.

  Türklerin bayraklarında çift başlı kartal, bozkurt veya boz köpek gibi çeşitli hayvan figürlerini kullanmaları, bu hayvanların güç timsali saymaları, kendi farklılıklarını diğer milletlere gösterme amacı taşıyor olabilir. (daha&helliip;)

 • Oğuzların Menşei
  Yazar Tarih Temmuz 23rd, 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuzların Menşei

  Doğu Göktürk Devleti, 630 yılından itibaren çöküş sürecine girdikten sonra, Türk boylarının bir kısmı kendi aralarında birlik kurarak, Dokuz-Oğuz Kağanlığı’nı kurdular. Yenisey Yazıtları, Oğuzların Barlık Çayı civarında yaşadıklarını ortaya koymuştur. Oğuzlar, 682 yılında ise Selenga Irmağı ile Ötüken bölgesinde yerleşmişlerdir.  Oğuzların bir müddet sonra kuzeye, güneye ve doğuya doğru göç etmişlerdir. Bu göç hadisesi, Göktürk Devleti’nin yıkılışı ile ilgili olmalıdır.

   Batı Göktürk topraklarındaki Türk boyları olan Karluklar, Çuyüe ve Çumiler kendi içlerinde çeşitli problemlerle uğraşmakta olduklarından dolayı bu tarihlerde Oğuz topluluğunun batı ülkelerine yayılmış olduğuna dair bir kayıt yoktur. Doğu Göktürk sahasındaki Türk boyları “Dokuz boy” şeklinde yaşamışlardır. Yukarıdaki saydığımız boylar Dokuz Boy dışında tutmamız gereken boylardır.

  Orhun Kitabeleri’nde Batı Göktürklere düşman kavim olarak; Çin, Dokuz-Oğuz, Kırgız, Kurikan sayılmaktadır. Bu nedenle Kırgızlar ile Kurikanlar’ı Dokuz Oğuzların dışında tutmamız gerekmektedir ve Kırgızların ve Kurikanların Dokuz Oğuz ile ifade edilen Türk toplulukları ile bağlantılarının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Orhun Yazıtlarındaki Basmiller de Dokuz Oğuzların dışında sayılmışlardır. (daha&helliip;)


sitemap