Türk Tarihi | Tarih Kütüphanesi - Part 20

Logo Background RSS

» Türk Tarihi

 • Kıpçakların Hazarlarla İlişkileri
  Yazar Tarih Ağustos 19th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Kıpçakların Hazarlarla İlişkileri

  Kıpçakların Hazarlar ile münasebetleri daha çok Hazarların çöküş dönemlerine rastlamaktadır. IX. yüzyılın bilhassa ekonomik faaliyetler bakımından en önemli devletlerinden biri sayılan Hazarlara karşı Bizans’ın politikasını değiştirerek cephe alması, Rusların ve komşu Türk boylarının saldırıları ile iç ayaklanmalar, X. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu devletin iyice zayıflayıp çökmeye başlamasına neden olmuştur.

  Önceleri Hazarların egemenliği altında bulunan Ruslar, Hazarların zayıflamasından faydalanarak onların bu bölgedeki geniş ticarî imkanlarını ele geçirmek ve ticaret yollarını kontrolleri altına almak istiyorlardı. Ruslar bu emellerine ulaşmak için bir yandan komşu Türk boylarını Hazarlara karşı kışkırtırken, öbür taraftan o dönemin bölgedeki en güçlü devletlerinden biri olan Bizans ile işbirliğine girmiş ve onlardan yardım almayı başarmıştır. Hazarların aleyhine olarak ortaya çıkan bu üçlü ittifakın sonunda Hazar Devleti ortadan kalkmış ise de Ruslar umduklarını elde edememişlerdir. Hazar Devleti yıkıldıktan sonra o bölgeye Oğuz ve Peçeneklerin yanı sıra büyük ölçüde Kıpçak Türkleri yerleşmiştir. (daha&helliip;)

 • Kıpçakların Bağımsızlığı Meselesi
  Yazar Tarih Ağustos 18th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Kıpçakların Bağımsızlığı Meselesi

  Tarih itibariyle, ortaya çıkışlarında ortak bir görüş bulunmayan Kıpçakların, XI. yüzyılın ortalarından itibaren Kiyev Rus sınır boylarında zuhurundan Moğol istilasına kadar süren yaklaşık iki yüzyıllık bir süre Avrasya step bölgesine hükmettiği anlaşılıyor. Bu kavim birliği Orta ve Yeni Çağ’ın çeşitli Türk halklarının teşkilatında önemli roller üstlendiği gibi, etrafında bulunan Macaristan, Bulgaristan, Bizans, Rus, Gürcistan Harezmşahlar devletleriyle sıkı siyasî, iktisadî ve içtimai ilişkilere girmiş ve bu yerleşik toplumlar üzerinde büyük tesirler yapmıştır. Deşt-i Kıpçak’ta yaşayan bir kısım boyları Kıpçaklaştıran bu kavim, Cengizoğullarının hüküm sürdükleri Çin’de önemli memuriyetlere yükselmiş ve “askeri dağılma” kapsamında Moğol hakimiyeti altında olmayan Hindistan’daki Delhi ile Suriye ve Mısır’daki Memluk Sultanlıkları içerisinde önemli başarılara imza atmışlardır.

  Kıpçaklar, belirtildiği üzere çeşitli bölgelerde ayrı ayrı etkili hamleler yapıp Türk tarihinde önemli bir yer tutmalarına rağmen büyük bir boy birliği olarak hiçbir zaman belirli bir merkez etrafında toplanıp güçlü bir siyasî birlik meydana getirememişler ve bağımsız bir Kıpçak (Kuman) Devleti kuramamışlardır. (daha&helliip;)

 • İlk Türk Devletlerinde Ekonomi
  Yazar Tarih Temmuz 26th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  İlk Türk Devletlerinde Ekonomi (İktisadi) Hayat

  Orta Asya Türklerinde Ekonomik Hayat

  Eski Türk devlet topluluklarının ekonomik hayatı büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. At, koyun, sığır gibi hayvanlar hem beslenmelerini sağlamış hem de ticari mal olmuşlardır. Diğer yandan yağmalar da önemli bir gelir kaynağı olmuştur. İktisadi hayat en çok Uygurlarda gelişmiştir. Tarımsal ve ticari faaliyetler öne çıkmıştır. Vergiler Uygurlar döneminde daha düzenli bir şekilde toplanabilmiştir.

  • Temel ekonomik faaliyet; HAYVANCILIKTI.
  • İhtiyaç duyulan mal; ya yerleşik toplumlarla yapılan ticaretten ya da yağmalardan elde edilirdi.
  • İpek yolu ticareti devletlerin en önemli gelirini oluşturuyordu. Devletlerin yaşam süresi bir bakıma bu yolun denetimi ile doğru orantılıydı. Bu nedenle Türklerin Çin ile mücadelelerinin temel nedeni İpek Yolu hâkimiyeti olmuştur.

  Yarı göçebe yaşam biçimi, verginin düzenli olarak toplanmasını olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Bu dönemde verginin tabanı hayvanlardır. Yerleşik yaşama geçen Uygurlarda ürün ve mesken vergisi toplanmaktaydı. (daha&helliip;)


sitemap