Tarih Kütüphanesi - Part 2

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

 • İtil (Volga) Bulgarları ve İslamiyet
  Yazar: | Tarih: 9 Temmuz 2018 | Yorum Yok Yorum var

  İtil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet

  “Benim elimle Tâlût adında bir Bulgar Müslüman oldu. Ona Abdullah adını verdim. Bu adamın karısı, anası ve çocukları Müslüman oldular. Ona “Elhamdü lillah.” ve “Kul huvallahü ahad.” surelerini öğrettim. Bu iki sureyi öğrenmekten dolayı duyduğu sevinç, Bulgar hükümdarı olsa duyacağı sevinçten daha fazla idi.”  (İbn Fadlân -Seyahatnâmesi)

  “Bulgarlar Türk Tarihinin umumî cereyanında büyük bir mevki sahibi değillerse de ilk evvel heyet-i mecmualarıyla İslâmiyet’i kabul etmeleri itibarıyla Türk ve İslâm Tarihinde mevkîleri vardır. (Fuat Köprülü – Türkiye Tarihi adlı eserinden) 

  Bu makalede, isminden de anlaşılacağı üzere, İdil (Volga) Bulgarları sahasında İslâmiyet’in kabulü konusu değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ülkemizde Bulgarlar hakkında yapılan araştırmalar hem sayıca çok az ve hem de meselenin muhtelif noktalarını açıklamaktan oldukça uzaktırlar. Bizim dikkatimizi çeken husus Bulgarların İslâmiyet’i kabulü ve İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nın hangi tarihten itibaren bağımsız bir devlet olarak kabul edilebileceği konularında, özellikle çelişkili görüşlerin bulunduğu yönündedir. Bu nedenle bu küçük boyutlu çalışmamızda biz, bu konulardan birincisine açıklık getirmek istiyoruz. Böylelikle, özelde İdil (Volga) Bulgarlarıyla ilgili değerlendirme eksikliklerini giderme yönünde bir adım atmış olacağımız gibi, ayrıca Türkler arasında İslâmiyet’in gönül rızası ve serbest kabul ile yayıldığının önemli bir örneğini de ortaya koymuş olacağız. (daha&helliip;)

 • Oğuzlarda Ölü Gömme Adetleri
  Yazar: | Tarih: 24 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuzlarda Ölü Gömme Adetleri

  Oğuzlar da ataları Göktürkler gibi elbiseleri, silahları, kişisel eşyaları, hatta bazı yerlerde atları ile beraber gömülüyorlardı. Ölü oda şeklinde açılan bir çukurun ortasına oturtuluyor eline nebiz dolu bir bardak veriliyor, önüne de nebiz dolu bir kap konuyordu. Daha sonra odanın üstü tavan şeklinde kapatılıyor, üzerine de çamurdan kubbe şeklinde bir külah kısmı ekleniyordu. Oğuzların bu mezarları ile Türkiye’nin özellikle Anadolu Selçuklu devrinde yaygın bir şekilde görülen, bilim adamlarının Türk çadırına benzettikleri kümbetleri arasında yaygın bir benzerlik görülmektedir.

  Oğuzlarda ölülerini nehir yatağına gömme adeti de vardı. Bunun için önce nehir yatağı değiştiriliyor, buraya taştan, sağlam bir mezar hazırlanıyor daha sonra da nehir tekrar eski yatağına veriliyordu. Bu, büyük bir ihtimalle ölüleri yırtıcı hayvanlardan korumak için yapılan bir şeydi.

  Ölünün defin işlemi bittikten sonra ölen kişinin atlarından bazen yüzlercesi kesilerek yenirdi. Bu, bütün Türk kavimlerinde görülen yuğ aşı geleneğidir. Hatta bazı kavimlerde ölen kişinin esas atı da yuğ aşında kesilir, daha sonra topluluğun içinde atın başı dolaştırılarak o kişinin öldüğü herkese ilan edilirdi. (daha&helliip;)

 • Oğuzların Dini İnanışları
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuzların Dini İnanışları

  • Totemcilik

  Eski Türklerde totemciliğin bulunduğu ileri sürülmüş, delil olarak ise kurdun ata tanınması gibi totemcilikteki fetişler gösterilmiştir. Mesela Reşid’üddin’nin Cami’üt – tevarih adlı eserinde yirmi dört Oğuz boyunu sıralarken, her dört boy için bir kuşu “ongun” (kutsal) olarak belirtmektedir. Ancak bu eski Türklerde totem inancı olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir. Çünkü totemcilik sadece bir hayvanı ata tanımakla sınırlandırılamaz. Bazı sosyal ve hukuki cepheleri vardır ve bu şartlar olmadan sistemin yaşaması mümkün değildir. Bu şartlar ise Türk toplumlarında görülmez.

  Mesela totemcilikte “anaerkil” aile yapısı bulunurken Türklerde ataerkil aile yapısı bulunmaktadır. Totemcilik bir klan dinidir. Totemcilikte avcılık ve devşirmecilik gibi asalak ekonomi söz konusu iken Türklerde hayvancılık ve tarıma dayalı bir ekonomi söz konusu idi. Totemci topluluklarda her topluluğun ayrı bir totemi mevcuttur. Oysa Türklerde tüm bir kavmin kutlu saydığı tek bir hayvan mevcuttur. Kurdun saygı görmesi, sürülerin otladığı bozkırın korkulan hayvanı olmasından ileri geldiği düşünülebilir. Bu değerlendirmenin arka planında dini bir düşünce keşfetmek güçtür.

  Türklerde kurt ya da ongun gösterilen kuşa tapılmaz, bu hayvanlar fetiş olarak değer taşımaz. Ongun kelimesi, Moğollardan önceki Türk vesikalarında geçmemektedir. Cami’üt-tevarih’te Oğuz boylarının ongunları olarak gösterilen kuşlar da, Moğol tesirinden önceki devirlerde Oğuz boylarının listesini veren Kaşgarlı Mahmud’un eserinde yoktur.

  Türklerin bayraklarında çift başlı kartal, bozkurt veya boz köpek gibi çeşitli hayvan figürlerini kullanmaları, bu hayvanların güç timsali saymaları, kendi farklılıklarını diğer milletlere gösterme amacı taşıyor olabilir. (daha&helliip;)


sitemap