Tarih Kütüphanesi - Part 3

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

 • Selçukluların Soyağacı
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Selçukluların Soyağacı

  Selçuklu hanedanında Dudak Bey’e kadar olan şahsiyetlerin varlığı tespit edilebiliyor. Tarihi bilgilere göre, Selçuklu soyağacının en tepe noktasında Dudak Bey bulunmaktadır. Onun Oğuz Han neslinden geldiği bilgisi ise kesinlik taşımayıp bütün Türk devletlerinin yaptığı gibi kendi devletini güçlü gösterme endişesinden kaynaklanmaktadır.

  Dudak Bey’den sonra oğlu Selçuk Bey, tarih sahnesine çıkmıştır. Selçuk Bey ismi, eski kayıtlarda “Salçuk” olarak geçiyor. Daha sonra bu sesi inceltilerek “Selçuk Bey” olarak yaygınlaşmıştır. Arapça kaynaklarda da bir isim “Selçuk” şeklindedir. Selçuk Bey’in dört oğlu vardı. Bunlar;

  • Arslan Yabgu (İsrafil)
  • Mikail
  • Musa İnanç (Yınanç)
  • Yusuf İnal

  Bazı araştırmalarda bu isimlerin Yahudi ismi olduğu değerlendirmesi bulunmaktadır. Buna karşılık bölgede, Yahudiliği kabul eden Türk topluluğu, Hazarlar olmuştur. Selçuklu-Hazar ticari ilişkilerinin bir sonucu olarak Hazarlardaki Yahudi isimlerin konulmuş olabileceği ifade edilebilir. (daha&helliip;)

 • Selçukluların Menşei
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Selçukluların Menşei

  Selçuklular, yirmi dört Oğuz boyundan Üçoklara bağlı olan Kınık boyuna mensupturlar. Kınık boyu, ilk defa Selçuklular ile yönetici sınıfına yükselmiş bir boydu. Kaşgarlı Mahmud, bu dönemde Kınık boyunun Oğuz boyları sıralamasında üst sıralara çıkarak Selçuklular açısından önemini vurgulamıştır. Dudak bey, bu dönemde Oğuz yabgusunun “Subaşı” unvanı ile yardımcısı durumundaydı. O dönem kaynaklarına göre Dudak Bey için “deniz yaylı” anlamında “iyi ok atan, iyi yay kullanan” bir kişi olarak bahsedilmektedir. Selçuk oğullarının Dudak Bey’den daha ileriki soyları hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır. Selçuklular Oğuzname’de soylarını Oğuz Han’a bağlamaktadırlar. Kaşgarlı Mahmud ise, Selçuklu atalarının Afrasiyab’a dayandığını belirtmektedir. Efrasiyab Şehname’si incelendiğinde Oğuzhan ile Afrasiyab’ın aynı kişi olduğunu ileri sürülebilir. Selçuklular Gazneli Mesud’a vergi vermeyi reddederken gerekçe olarak han neslinden geldiklerini ileri sürmüşlerdi. Bu bilgi, Selçuklu hanedan neslinin Oğuz Han’dan geldiği inancının Selçuklu Devleti’nin kuruluşundaki tesirini gösterir. Selçuklular saltanatı elde ettikten sonra “Afrasiyab’ın oğlu Keyhüsrev’den kaçıp Türkmen’in Kınık uyruğu içine gelip, orada büyüyüp yaşadı Biz onun oğullarıyız, Afrasiyab neslindeniz” diye, Afrasiyab’a kadar otuz beş batın sayıp şecere uydurmuşlardır. Sade bir Türkmen oymağı olmalarına rağmen kendilerini Afrasiyab yani hakanlılar neslinden göstermeleri, Kınık boyunun başlangıçta Oğuz kabileleri listesinin en sonunda gösterilmesi ile ilgilidir. İran fütuhatından sonra Kınık boyu listenin en üstüne çıkarılarak, Kayı yerine Kınık yazılmıştır. (daha&helliip;)

 • Oğuzların Menşei
  Yazar: | Tarih: 23 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Oğuzların Menşei

  Doğu Göktürk Devleti, 630 yılından itibaren çöküş sürecine girdikten sonra, Türk boylarının bir kısmı kendi aralarında birlik kurarak, Dokuz-Oğuz Kağanlığı’nı kurdular. Yenisey Yazıtları, Oğuzların Barlık Çayı civarında yaşadıklarını ortaya koymuştur. Oğuzlar, 682 yılında ise Selenga Irmağı ile Ötüken bölgesinde yerleşmişlerdir.  Oğuzların bir müddet sonra kuzeye, güneye ve doğuya doğru göç etmişlerdir. Bu göç hadisesi, Göktürk Devleti’nin yıkılışı ile ilgili olmalıdır.

   Batı Göktürk topraklarındaki Türk boyları olan Karluklar, Çuyüe ve Çumiler kendi içlerinde çeşitli problemlerle uğraşmakta olduklarından dolayı bu tarihlerde Oğuz topluluğunun batı ülkelerine yayılmış olduğuna dair bir kayıt yoktur. Doğu Göktürk sahasındaki Türk boyları “Dokuz boy” şeklinde yaşamışlardır. Yukarıdaki saydığımız boylar Dokuz Boy dışında tutmamız gereken boylardır.

  Orhun Kitabeleri’nde Batı Göktürklere düşman kavim olarak; Çin, Dokuz-Oğuz, Kırgız, Kurikan sayılmaktadır. Bu nedenle Kırgızlar ile Kurikanlar’ı Dokuz Oğuzların dışında tutmamız gerekmektedir ve Kırgızların ve Kurikanların Dokuz Oğuz ile ifade edilen Türk toplulukları ile bağlantılarının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Orhun Yazıtlarındaki Basmiller de Dokuz Oğuzların dışında sayılmışlardır. (daha&helliip;)


sitemap