Siyasi Tarih – Birinci Üç İmporatorlar Ligi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Siyasi Tarih – Birinci Üç İmporatorlar Ligi

 • a) Birinci Üç İmporatorlar Ligi

  Bismarck Alman milli birliğini kurmak için 1866’da Avusturya’yı
  savaş alanında yenerken, bu Alman devletinin ilerde kendisine lazım
  olacağını görmüş ve ona yenik bir devlet muamelesi yapmamıştı.
  1866’dan sonra da Avusturya ile münasebetlerini geliştirmeye ehemmiyet
  vermişti. Hele 1871 ve 1872 yıllarında, iki devlet İmparatorlarının
  karşılıklı ziyaretleri ile bu münasebetler daha da gelişmiştir. Almanya
  ve Avusturya-Macaristan arasındaki münasebetlerin bu hızlı
  gelişmesini Rusya endişe ile izlemiştir. Çünkü iki devletin münasebetlerinin
  yakınlaşması, Rusya’nın güneyinde güçlü bir Pan-Cermen
  blokunun kurulması demekti. Bu blokun ağırlığına karşı Rusya
  bir denge formülü bulabilir miydi?
  Bu konuda ilk akla gelen, bir Panislav blokunun kurulması olabilirdi.
  Fakat o tarihte Balkanların slav milletleri henüz bağımsızlıklarını
  almamışlardı ve Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında
  idiler. Böyle olunca Panislav blokunun kurulması uzun zaman
  alacak bir mesele oluyordu.
  İkinci imkan, Rusya’nın Fransa ile bir cephe birliği ve bir blok
  kurmasıydı. Lakin Rusya bunu göze alamadı. Çünkü Fransa’nın bu
  sırada tek arzusu Almanya’dan intikam almak ve bir intikam savaşına
  gitmekti. Halbuki Rusya, Almanya ve Avusturya ile bir savaşı
  düşünmüyordu. Öte yandan, Fransa 1871 yenilgisinden yeni çıkmış
  ve zayıftır. Bundan dolayı, Pan-Cermen bloku karşısında Fransa,
  Rusya için bir denge unsuru olamazdı.


  İngiltere’ye gelince, Rusya’nın İngiltere ile birleşmesi ise, büsbütün
  imkansızdır. Çünkü bu sırada İngiltere ve Rusya bir çatışma
  içindedir. 1854-56 Kırım Savaşından sonra Rusya Hazer Denizinin
  kuzeyinden sarkarak Orta Asyaya doğru genişlemeye başlamıştır ve
  Orta Asyadaki birçok Türk devletlerini ortadan kaldırarak güneye
  doğru sarkmaya çalışmaktadır. Rusya, Orta Asyadaki Türk devletlerini
  ele geçirdikten sonra Hindistan’ın komşusu olan Afganistan’a
  sızmaya çalışıyordu.
  Öte yandan, Kafkasları ele geçiren Rusya, İran’a girmek için
  çaba harcıyordu. Gerek Afganistan, gerekse İran, Hindistan’a bitişik
  topraklardı ve Rusya’nın buralardaki faaliyetleri İngiltere’yi korkutuyordu.
  Bu sebepten İngiltere ile Rusya arasında bir çatışma
  başlamıştı ve İngiliz Rus münasebetleri iyi değildi. Tabiatıyla bu çatışmaya,
  ileride göreceğimiz üzere, Boğazlar üzerindeki İngiliz-Rus
  mücadelesini de eklemek gerekir.
  Görüldüğü gibi, Rusya tam bir yalnızlık içindeydi. Bu durum
  karşısında çıkar yolu Pan-Cermen bloku ile yakın münasebetler kurmak
  suretiyle, bu blokun kendisi üzerindeki ağırlığını bertaraf etmekte
  gördü. Bu ise Bismarck’ın aradığı şeydi. Onun içindir ki, 1872
  Eylülünde Alman, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorları bir
  araya gelerek bir toplantı yaptılar. Buna 1’inci Üç İmparatorlar Ligi
  diyoruz. Bu toplantıda yazılı bir anlaşma imzalanmamıştır. Anlaşma
  sözlü olmuştur. Bu sözlü anlaşmanın esasını da, üç devletin Avrupada
  ortak politika izleme kararları teşkil ediyordu. Yani Almanya,
  Rusya’yı politikasına çekmiş oluyordu. Avrupanın bu üç büyük devleti
  arasındaki yakın münasebetler ve ortak politika dolayısiyle de
  Fransa yapayalnız kalıyordu.
  Yalnız ne varki, Birinci Üç İmparatorlar Ligi uzun ömürlü olmamıştır.
  Bismarck politikasının zayıf tarafı şuydu ki, Almanya, şimdi
  Balkanlarda karşılıklı bir mücadele içine girmiş olan iki devleti ortak
  bir kombinezon içinde tutmaya çalışmaktaydı. Nitekim, kısa bir
  süre sonra, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının gelişmeleri içinde,
  Avusturya ile Rusya, Osmanlı İmparatorluğunun Balkan topraklarını
  paylaşma konusunda anlaşamadılar ve iki devletin münasebetleri
  bozuldu. Bu da, Üç İmparatorlar Liginin bozulması ve dağılması
  demekti.

Yorum Yazin


sitemap