Siyasi Tarih – Nasyonalizm | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Siyasi Tarih – Nasyonalizm

 • Nasyonalizm
  Nasyonalizm veya milliyetçilik akımının esası milli bağımsızlıktır.
  Başka devletlerin hegemonyası altında yaşayan milletlerin milli
  bağımsızlıklarını kazanmaları ve kendi bağımsız devletlerini kurmaları
  hareketidir.
  Bu hareket de kaynağını Fransız İhtilalinden almaktadır. Bir bakıma
  kişi hürriyeti kavramının milletlere de tatbikidir. Nasıl bir insan,
  insan olması dolayısiyle bir takım temel hak ve hürriyetlere sahip
  bulunuyorsa, bir millet’de, bir bütün olarak, hürriyetine yani
  bağımsızlığına sahip olma hakkına sahiptir.
  Öte yandan, milliyetçilik hareketinin ortaya çıkmasında, İhtilal
  Fransa’sı müessir bir rol oynamıştır. Bilhassa İhtilal Fransa’sının
  kaderine 1797’den itibaren hakim olan Napolyon Bonapart, Avrupa’nın
  büyük devletleri ile savaşırken ve bu devletlerin topraklarına
  girerken, bu topraklardaki milletleri bağlı oldukları devletlere
  karşı ayaklandırmış ve Fransa’nın bu milletlere hürriyet getirdiğini
  söylemiştir. Bu kışkırtmaların bu milletler üzerinde tesirsiz kaldığını
  söylemeye imkan yoktur.
  Fakat 1815 Viyana Kongresinde, büyük devletler Avrupa haritasını
  kendi çıkarlarına göre düzenlerken, nasyonalizm bakımından, liberalizm
  konusunda yaptıkları aynı hatayı işlemişlerdir. Milletler ya
  parçalanmış ve bu parçalar başka devletlerin sınırları içine sokulmuş
  veya çizilen sınırlar içinde çeşitli milletler bulunmuştur. Mesela,
  Polonya toprakları bir kere daha Avusturya, Rusya ve Prusya arasında
  paylaşılmış ve Polonyalıların büyük bir kısmı Rusya’nın hegemonyası
  altına girmiştir. Halbuki Napolyon 1807 yılında, Prusya ile
  Rusya arasında bir tampon olmak üzere, Varşova Büyük Dükalığı
  adı ile bağımsız bir Polonya devleti kurmuştu. Polonyalılar bağımsızlığın
  tadını almışlardı. 1815 Viyana Kongresinde ise, bu bağımsız
  Polonya bir kere daha ortadan kaldırılarak toprakları üç devlet arasında
  bölüşülmüştür. Öte yandan, Avusturya İmparatorluğunun sınırları
  içinde, başta Macarlar olmak üzere, Polonyalılar, Çekler, Hırvatlar
  ve Romenler gibi birçok millet bulunmaktaydı. Hatta Osmanlı
  İmparatorluğunun Avrupa toprakları için de aynı şey söylenebilir.


  Bu topraklar içinde pek çok yabancı milletler yaşamaktaydı. Nasyonalizm
  hareketi bunlara da tesir etmekten geri kalmamış, 1829’da
  Yunanistan, 1878’de Sırbistan, Karadağ ve Romanya, 1908’de
  Bulgaristan ve 1913 yılında da Arnavutluk, birer bağımsız devlet
  olarak Osmanlı İmparatorluğundan kopmuştur.
  Bu sebepten ötürü 1830-1848 ihtilallerinde milli bağımsızlık
  teşebbüslerine de rastlamaktayız. Mesela, 1830 yılında Rusya sınırları
  içinde yaşayan Polonyalılar bağımsızlıklarını almak için ayaklanmışlar
  ve tam bir yıl süre ile Rus ordularına karşı savaşmışlardır. Fakat
  kanlı bir yenilgiye uğramışlardır. 1848-49 da ise Macarlar bağımsızlıklarını
  almak için Avusturya’ya karşı savaşmışlardır. Avusturya
  Macarlarla başa çıkamayınca Rusya’dan yardım istemiş ve Macaristan’a
  giren 150.000 kişilik bir Rus ordusu 1849 yazında Macar
  milli bağımsızlık hareketini çok kanlı bir şekilde bastırmıştır.
  1815’den sonra milliyetçilik akımının en önemli meselesi Alman
  ve İtalyan milli birlikleri olmuştur. Bu mesele de kaynağını, 1815 Viyana
  Kongresi kararlarından almaktaydı ve burada da baş rolü Avusturya
  oynuyordu. Avusturya sınırları içinde çeşitli milletler bulunduğu
  için, Fransız İhtilalinin milliyetçilik konusundaki tesirlerini gözönünde
  tutan bu devlet, milliyetçi akımlara karşı da kuvvetle cephe
  almıştır. Çünkü, Avusturya sınırları içindeki milletler bağımsızlıklarını
  alacak olurlarsa, Avusturya İmparatorluğunun dağılması işten
  bile değildi. Avusturya bu noktayı çok iyi görmüştür. Nitekim 1914-18
  Birinci Dünya Savaşının sonunda Avusturya yenilip de bütün bu milletler
  bağımsızlıklarını alınca, geriye bugünkü küçücük Avusturya
  devleti kalmıştır. Aynı şey Osmanlı İmparatorluğu için de olmuştur.
  Birinci Dünya Savaşının hemen öncesinde İmparatorluk sınırlarının
  Meriç nehrine kadar gerilemesinde, Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını
  kazanmaları baş rolü oynamıştır.
  Alman ve İtalyan milli birliklerinin kurulması ihtimali ise, Avusturya
  için en fazla korkutucu olmuştur. Bu iki milli birliğin kurulması
  ve birer devlet olarak ortaya çıkmasının Avusturya sınırları
  içindeki çeşitli milletlere yapacağı tesir bir yana, Avusturya’nın, biri
  batısında, diğeri de güneyindeki iki güçlü devletin kurulması, bu devletin
  Avrupa’daki durumunu zayıflatırdı. Avusturya böyle bir ihtimalin
  gerçekleşmesini önlemek için, 1815 Viyana Kongresi kararlarıyla,
  hem Almanya’yı ve hemde İtalya’yı dağınık tutmaya muvaffak olmuştu.
  Kutsal Germen İmparatorluğunun 360 devleti, Viyana Kongresinde
  ancak 36’ya indirildi. Yani Almanya’da 36 ayrı devlet bulunuyordu.
  İtalya’da da aynı durum vardı. İtalya denen topraklar üzerinde
  bir çok krallık bulunduğu gibi, Avusturya, bazı İtalyan krallıklarının
  başına Avusturya İmparator ailesinden prensleri getirdi. Bu
  suretle bazı İtalyan Krallıkları vasıtasıyla İtalya üzerinde doğrudan
  doğruya kontrol tesis etmiş olmaktaydı.. Avusturya, Almanya için de
  aynı şeyi yaptı. Almanya’daki 36 devlet Germen Konfederasyonunu
  teşkil ediyordu ve bu konfederasyonun başına da Avusturya Prensleri
  getirilmişti. Yani, Avusturya, Alman devletleri üzerinde de doğrudan
  doğruya kontrola sahip bulunuyordu.
  Fakat her iki ülkede de Avusturyanın önemli bir problemi vardı.
  Almanya’da Prusya ve İtalya’da Piyemonte devletleri, biri Alman,
  diğeri de İtalyan milli birliğinin kurulmasını istiyorlardı. Onun içindir
  ki, Avusturya 1815 den itibaren her iki devletle de sinsi bir mücadelenin
  içine girmek zorunda kaldı.
  1848 Martında Viyana sokaklarında halkın hürriyet için de Macarların
  da bağımsızlık için ayaklanmaları Avusturya’yı güç duruma
  sokunca Almanya’daki milliyetçiler Alman milli birliğini kurmak
  için harekete geçtiler ve Prusya’yı da lider olarak seçtiler. Hatta
  bir Alman İmparatorluğu Anayasası yapılarak Prusya Kralı Alman
  İmparatoru ilan edilmek istendi. Lakin Avusturya’nın Prusya’ya yönelttiği
  tehdit o kadar şiddetli oldu ki, Prusya gerilemek zorunda
  kaldı. O günün şartları içinde Prusya Avusturya ile bir savaşı göze
  alamadı. Prusya geri çekilince Alman milli birliği için yapılan bu
  teşebbüs de neticesiz kaldı.
  İtalya’da ise, Piyemonte harekete geçti. Fakat Piyemonte’nin
  teşebbüsü de sonuçsuz kaldı. Piyemonte 1848 ve 1849 yıllarında iki
  defa Avusturya ile savaşa girişti, fakat her ikisinde de yenildi. Bu
  yenilgiler diğer İtalyan devletlerinin de cesaretini kırdı. Fakat bu
  iki teşebbüs Piyemonte’ye bir şeyi öğretmişti; İtalyan milli birliği
  ancak Avusturyanın savaş meydanında yenilmesiyle gerçekleştirilebilir
  ve böyle bir savaşı da küçük Piyemonte tek başına yapamazdı.
  Avusturya’yı yenmek için Piyemontenin bir büyük Avrupa devletini
  yanına alması gereklidir. Gerçekten, 1854-56 Kırım savaşına Fransa
  ve İngiltere’nin yanında katılarak bu iki büyük devletin sempatisini
  kazanan Piyemonte, milliyetçi hareketleri destekleyen 3’üncü Napolyon
  (1848 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen Louis Napolyon, 1852’de
  İmparator olunca 3’üncü Napolyon adını almıştır.) Fransa’sı ile 1858
  yılında bir ittifak yapmaya muvaffak oldu. Fransa’yı ittifakına alan
  Piyemonte 1859 yılında Avusturya’ya savaş açtı ve Avusturya’yı, Fransa
  ile birlikte, iki defa savaş meydanında yenilgiye uğrattı. Piyemonte’nin
  bu zaferi üzerine, diğer İtalyan devletleri Piyemonte’ye katılarak
  İtalyan Milli birliğini kurdular. 1861 Şubatında Torino’da ilk İtalyan
  parlamentosu açıldı ve İtalya Krallığı ilan edildi.
  İtalyan milli birliğinin kuruluşunu Alman birliğinin kuruluşu takip
  etmiştir. Bu birliğin kuruluşu da Prusya’nın ve onun başbakanı Bismarck’ın
  eseri olmuştur. Alman birliği üç safhada gerçekleşmiş olup,
  bunların herbiri bir savaştır. 1864 Prusya-Danimarka savaşı ile Prusya,
  Danimarka’nın elindeki bazı Alman topraklarını geri alıp Germen
  Konfederasyonuna katmıştır. 1866 Prusya-Avusturya savaşı ise, Avusya’nın
  Prusya karşısında yenilgisi üzerine, bu devleti Germen Konfederasyonunun
  dışında bırakmak suretiyle, Almanya üzerindeki
  Avusturya kontrolünü sona erdirmiştir. Fakat buna rağmen Bismarck
  için Alman milli birliğini kurmak hemen mümkün olamadı. Çünkü,
  Fransa’nın nüfuzu altında bulunan Katolik Güney Alman Devletleri
  birliğe yanaşmadıkları gibi, şimdi kuzeyinde kuvvetli bir Almanya’nın
  ortaya çıkmasından endişe etmeye başlayan Fransa’nın Prusya’ya
  karşı durumu sertleşmiştir. Alman birliği yolundaki Fransa engelini
  bertaraf etmek, Bismarck için, ancak, Fransa’yı 1870-71 savaşında
  ağır bir yenilgiye uğratmakla mümkün oldu. Bismarck’ın dediği gibi,
  Alman milletinin milli bütünlüğü ancak “kan ve demirle”
  gerçekleştirilebilmiştir.
  İtalya ve Almanya’nın bağımsız devletler olarak Avrupa’daki milletlerarası
  münasebetlere girmesiyle, Nasyonalizm akımı çok büyük
  bir adım atmış olmaktaydı. Fakat milliyetler meselesi de tamamen
  çözülmüş değildi. Milliyetler meselesinin milletlerarası münasebetleri
  bulandırması, İ’inci Dünya Savaşından sonra bile devam edecektir.
  Yalnız şu varki, bilhassa Alman milli birliğinin kuruluşu ve Alman
  İmparatorluğunun Avrupa’daki kuvvet münasebetleri içinde 1871’den
  itibaren birdenbire sivrilmesi, kıt’ada milletlerarası münasebetlere
  yepyeni bir yapı ve gelişme seyri vermiş ve bundan sonra da
  Almanya etrafında şekillenmeye başlayan diplomatik gelişmeler, fikir
  akımlarının etkisini geri plana itmeye başlamıştır. 1871’in Avrupa’sı
  1815’in Avrupa’sından artık çok farklıdır.

Yorum Yazin


sitemap