Siyasi Tarih – Sosyalizm | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Siyasi Tarih – Sosyalizm

 • Sosyalizm

  Sosyalizm akımı da diğerleri gibi kaynağını Fransız İhtilalinden
  almaktadır. 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Demeci’nin ortaya atmış
  olduğu kanun önünde bütün vatandaşların eşitliği, yani siyasal
  eşitlik ilkesinin, bilhassa 1815’lerden itibaren, yazarlar tarafından
  ekonomik eşitliğe de dönüştürülmesi Sosyalizm akımının doğmasına
  yol açmıştır. Bu yazarlar siyasal eşitliğin, toplumdaki kişiler arasındaki
  eşitliğin gerçekleştirilmesi için yeterli olmayacağını, tam eşitlik
  için kişiler arasında ekonomik eşitliğin de bulunması gerektiğini
  ileri sürmüşlerdir. Tabiatıyla, bir istek, bir ideal olarak fikrin ortaya
  atılması yeterli değildi. Bir toplumda ekonomik eşitliğin gerçekleştirilmesi
  için nasıl bir düzen ve sistemin tatbik edilmesi gerektiği de
  gösterilmeliydi. İşte bu güç meseleye cevap bulma çabası, bir çok
  düşünür ve yazarları çok çeşitli sosyalist fikirler ileri sürmeye
  yöneltmiştir. Herkes kendisine göre bir sosyalist düzen tasarlamıştır.
  Bu fikir çeşitliliği ise, sosyalizmi belirli bir sistem halindeki bir fikir
  bütünlüğünden yoksun bırakmıştır. Bundan dolayıdır ki, sosyalizm bütün
  19’uncu yüzyıl boyunca fikir planında kalmış ve bir fikri tartışmadan
  öteye gidememiştir. Liberalizm ve Nasyonalizmde gördüğümüz fiili
  hareketlere ve kitle ayaklanmalarına, 19’uncu yüzyılda sosyalizmde hemen
  hemen hiç rastlanmaz. Bu da sosyalizmi fiili güçten yoksun bırakmıştır.


  Ancak Rusyada 1917’de meydana gelen Bolşevik İhtilali ile
  sosyalizm milletlerarası münasebetlere yeni bir unsur olarak girmeye
  başlayacaktır.
  Karl Marx ile birlikte sosyalist düşüncede önemli bir değişiklik
  meydana gelmiş ve Marx’ın sosyalist akımın gelişmelerindeki tesiri
  de, daha önceki sosyalist yazarlara nisbetle çok daha derin olmuştur.
  Marx, kendi sosyalist sistemini işçi sınıfı esasına dayandırdığı
  ve bu sistemi evrensel veya enternasyonal açıdan ele aldığı için,
  bütün dünya işçilerinin örgütlenmesi konusuna çok önem vermiştir.
  Bu çabaların sonucunda, İ’inci ve İİ’inci Enternasyonaller dediğimiz
  sosyalist enternasyonaller ortaya çıkmıştır. Bu enternasyonaller ne işçi
  sınıfını ve ne de sosyalist düşünceyi örgütlendiremediği gibi, kendi
  içinde çıkan fikir ayrılıkları ve çatışmaları ile, sosyalizm akımının
  fikir planında tam bir parçalanmasına da sebep olmuştur. Şimdi bu
  gelişmeleri kısaca ele alalım.
  Karl Marx Das Kapital’in birinci cildini 1856’da yayınlamıştır.
  Bununla beraber, Karl Marx ve yakın arkadaşı F. Engels 1848 ihtilallerinde
  fikri bakımdan gayet aktif olmuşlardır ve 1848’de Engels’le
  Marx meşhur “Komünist Manifestosu’nu” yayınlamışlardır. Bunun
  yayınlanmasından sonra Engels ve Marx işçileri bir milletlerarası
  teşekkülde birleştirmeye çalışmışlardı. Bu suretle milletlerarası
  proleteryayı organize etmek suretiyle komünist ihtilaline gitmeyi düşünmüşler
  ve bu amaçla da Marx ve Engels’in çabasıyla 1864’te ilk defa
  olarak İngiltere’de İ’inci Enternasyonal adını verdiğimiz bir Milletlerarası
  İşçi Federasyonu kurulmuştur.
  İ’inci Enternasyonal uzun ömürlü olamamıştır. Çünkü Marx ve bir
  Rus olan Mikhail Bakunine şiddetli bir fikir mücadelesine girmişlerdir.
  Karl Marx kendi sistemini kurarken, Alman Feuerbach ve Hegel’den
  büyük ölçüde yararlanmıştır. Hegel siyasi felsefesi itibari ile
  bir otoriteye taraftardır. Marksist sistemin otoriteye dayanan kısmı
  Marx tarafından bilhassa Hegel’den alınmıştır. Fakat ekonomik düşünce
  sisteminde Feuerbach Marx’ı büyük ölçü etkilemiştir. Dolayısiyle,
  Marksist sistemde siyasi otorite hakimdir. Buna karşılık Mikhail
  Bakunine bir anarşisttir ve bir anarşist olarak da her türlü otoritenin
  karşısındadır. Ona göre her örgüt insan hürriyetine indirilmiş
  bir darbedir. Onun için devletin de şiddetle aleyhindedir. Bir siyasal
  örgüt olarak devlet insan hürriyetini kısıtlamaktadır. Bu yüzden devlet
  ortadan kaldırılmalıdır. Bu sebepten İ’inci Enternasyonal içinde Bakunine
  ve Marx şiddetli bir çatışmaya girdiler. Bakunine son derece
  zeki, dinamik ve ateşli bir insandı. Marx, Bakunine ile mücadelesinde
  İ’inci Enternasyonalin parçalanacağını görünce, 1872’de Lahey kongresinde
  Bakunine’i Enternasyonalden attı. Fakat bu olay, denebilir
  ki, İ’inci Enternasyonalin de sonunu getirmiştir. Çünkü Karl Marx İ’inci
  Enternasyonali Bakunine’in nüfuzundan kurtarmak içni enternasyonalin
  merkezini Amerika’da Filadelfiya’ya taşıdı. İ’inci Enternasyonal Amerika’ya
  taşınmakla Avrupa politikasıyla ister istemez bağlarını kesmiş
  oluyordu. Bunun için de 1872 Lahey kongresi İ’inci Enternasyonalin sonu
  olarak kabul edilir. Fakat 1876 Filadelfiya kongresinde İ’inci Enternasyonal
  kendi kendisini fesh etti.
  Mamafih milletlerarası proleterya hareketinin teşkilatlanmasının
  arkası kesilmedi. 1889’da İİ’inci Enternasyonal kuruldu. İİ’inci
  Enternasyonal İ’inci ye nisbetle daha uzun ömürlü olmuş ve 1914’e kadar devam
  etmiştir. YaInız, İİ’inci Enternasyonal birincinin hatasını tekrar etmemek
  için daha hoşgörü ile hareket etmiş ve yalnız Marksistleri değil ılımlı
  sosyalistler de dahil sosyalizmin her şeklini benimseyenleri sinesinde
  toplamıştır. Lakin çeşitli şekillerdeki sosyalist fikirlerin İİ’inci
  Enternasyonelde toplamış olması, bu Enternasyonal içinde de görüş
  ayrılıklarının daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
  Bu görüş ayrılıkları içinde, bugün günümüzde de sosyalist
  ülkeler tarafından birbirlerini itham etmek için kullanılan Revizyonizm,
  İİ’inci Enternasyonalde bilhassa göze çarpmaktadır.
  Revizyonizm akımının önderliğini Alman sosyalistlerinden Bernstein
  yapmıştır. Bernstein’e göre Marksizmi birçok olaylar bir çok
  bakımdan yalanlamıştır ve gerçekten gösterdiği örnekler Marx’ın
  kehanetini yanlış çıkarmıştı. Marx’a göre: Endüstriler geliştikçe ve
  her ülkede endüstri kuruluşları büyüdükçe işçi biraz daha sefalete
  gidecektir. İşçi kitleleri gittikçe çoğalacak ve sermaye monopollerinin
  sayısı gittikçe azalacaktır. Bu suretle genişleyen proleterya
  sermayedarları devirip üretim araçlarına toplumsal olarak sahip olacaklardır
  ki Karl Marx buna “Catastrophe final” (Nihal Felaket) diyordu.
  Bernstein Marx’ın bu düşüncesinin yanlış olduğunu ileri sürdü.
  Verdiği örnek ise şuydu: Marx’a göre endüstriler geliştikçe işçi
  kitlesi zayıflayacaktır. Fakat Bernstein’e göre, 1873-95 arasında geçmiş
  olan devrede, gıda maddeleri fiatları % 35-40 kadar düşmüştür.
  Aynı devrede işçi ücretlerinde % 5 bir artış meydana gelmiştir.
  Böylece işçi ücretlerinin reel artışı % 40’tır. Dolayısiyle endüstrinin
  gelişmesiyle proleteryanın fakirleşeceği iddiası doğru değildir.
  İkinci olarak, Karl Marx endüstri büyümesinin monopole yol açacağını,
  sermayenin sayılı ellerde toplanacağını söylüyordu. Halbuki
  bu sırada endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan başka bir gelişme
  Karl Marx’ın bu söylediklerinin doğru olmadığını ortaya koydu.
  Bernstein bu noktayı da gösterdi. Bu yeni gelişme şu idi: 1890’larda
  endüstri ülkelerinde gayet hızlı bir endüstri gelişmesi ortaya çıkarken,
  sermayenin yapısında da değişiklikler oldu. Hakikaten endüstrinin
  klasik gelişmesi sırasında yani Das Kapital yazıldığı sırada, sermaye
  kişilerin elindedir. Fakat 1890’lardan itibaren endüstrinin gelişmesi
  daha geniş sermayeleri gerektirdiğinden, anonim şirketler
  usulü ortaya çıktı. Bu şirketlerin birdenbire gelişmesi gerçekte sermaye
  sahipliğini bölmüştür. Yani bu şekilde Marx’ın dediği gibi sermaye
  sahipliği azalmıyor, aksine çoğalıyordu.
  Bernstein’in ileri sürdüğü üçüncü bir nokta da şuydu: 1848 Komünist
  Manifesto’sunda Marx ve Engels’in ortaya attığı bir çağrı
  vardı: “Dünya işçileri birleşiniz”. Marx’a göre işçinin vatanı yoktur,
  sınıfı vardır. Bernstein bunu da kabul etmedi. Bernstein’e göre bir
  vatandaş olarak işçinin de vatanı vardır.
  İşte bu üç noktadan hareketle Bernstein Marksizmi yumuşatmak
  istedi. Kapitalist bir düzende işçinin durumunun düzelebileceğini
  ve sosyalizmin mevcut olabileceğini söyledi. Yani Karl Marx gibi
  ihtilal metodu kullanmak şart değildi. Demokratik metotlarla da sosyalizm
  gerçekleştirilebilirdi. İşte Bernstein’in bu düşünce sistemi
  Marksistler tarafından Revizyonizm diye adlandırılmıştır.
  İİ’inci Enternasyonalin karşılaştığı diğer bir mesele de Fransız
  sosyalistleridir. Bernstein Alman sosyalistlerinin sağ kanadını temsil
  ediyordu. Ortodoks olmayan Marksist bir grup merkezdeydi. Tam
  anlamıyla Marksist olan Alman sosyalistlerinin sol kanadının lideri
  Karl Liebnecht’ti. Fransız sosyalistleri ise Fransız siyasi düşüncesinin
  tarih içindeki gelişimi dolayısiyle gayet ferdiyetçi idi. Bu bakımdan
  demokratik usullere yatkındı. Fransız endividüalizmi de İİ’inci
  Enternasyonalde Marx ve Engels’in karşısında yer alır. Endividüalizm
  Enternasyonelin tam zıddı bir kavramdı.
  Bunlar İİ’inci Enternasyonalin temel meseleleri olmuştur. Bunun dışında
  ayrıntılar konusunda da pek çok görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
  Ama İİ’inci Enternasyonal buna rağmen 1914 yılına kadar devam
  etmiştir. İİ’inci Enternasyonal İ’inci Dünya Savaşı dolayısıyla Bernstein’in
  dediği gibi önemli bir mesele karşısında kaldı. Daha savaş çıkmadan
  savaştan önceki yıllarda siyasi hava gerginleşmeğe başladığı
  zaman, Marx genel bir savaşın çıkacağını ve bu savaşın kapitalistlerin
  bir savaşı olduğunu, bu sebeple de işçilerin ve proleteryanın
  bu kapitalist savaşta hiç bir çıkarı bulunmadığını, bundan dolayı
  savaş çıktığı zaman işçilerin askere gitmemelerini söyledi. İ’inci Dünya
  Savaşı patlak verince bütün memleketlerdeki işçiler askere alındıklarında
  tereddütsüz düşmanla savaşmak için cepheye koştular.
  Bernstein’in işaret ettiği gibi, işçiler Enternasyonalizmi birtarafa bırakıp
  herşeyden önce düşmana karşı vatanlarını savunmaya koştular.
  İşte bu durum İkinci Enternasyonalin sonunu getirdi.

Yorum Yazin


sitemap